ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดร้องเพลง ptc music contest

ประกวดร้องเพลง ptc music contest

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 3 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 92 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5250 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 92 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/1 83 นายอรรถกร พงษ์สวัสดิ์ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชก.2565/2 69 นายพีรวิทย์ ไม้จันทร์ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
3 ชก.2565/3 70 นายทักษ์ดนัย โปธิสาร ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
4 ชก.2565/4 70 นายพีรเตชินท์ เต็มสี ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
5 ชก.2565/5 68 นายวชิรวิทย์ ศิริหิรัญ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
6 ชก.2565/6 73 นางสาวพนิดา เรียงไร ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
7 ชก.2565/7 70 นางสาวโกลัญญา เรือนคำ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
8 ชก.2565/8 70 นางสาววริยา จันทร์แสน ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
9 ชก.2565/9 63 นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
10 ชก.2565/10 68 นางสาวเยาวภา ผูกจิต ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
11 ชก.2565/11 68 นายธีรากร คำอ่อน ร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
12 ชก.2565/12 72 นางสาวเมธาวี ศักดิ์สิทธิ์ ร้องเพลงไทยสากล รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
13 ชก.2565/13 70 นายจิรครินทร์ สมสวัสดิ์ ร้องเพลงไทยสากล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
14 ชก.2565/14 73 นายวรฤทธิ์ ชุ่มใจ ร้องเพลงไทยสากล เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
15 ชก.2565/15 108 นางสาวญานิกา ธรรมใจ ร้องเพลงไทยสากล เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
16 ชก.2565/16 64 นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว ร้องเพลงไทยสากล เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
17 ชก.2565/17 79 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 ชก.2565/18 70 นายม้าย นาคะพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 ชก.2565/19 75 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 ชก.2565/20 92 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 ชก.2565/21 74 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 ชก.2565/22 78 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 ชก.2565/23 74 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 ชก.2565/24 84 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 ชก.2565/25 74 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 ชก.2565/26 71 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 ชก.2565/27 58 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 ชก.2565/28 68 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
29 ชก.2565/29 61 นายโภคิน ผัดขัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
30 ชก.2565/30 77 นายณภัทร ยะตาหิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
31 ชก.2565/31 71 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
32 ชก.2565/32 66 นายวรภัทร หนุนจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
33 ชก.2565/33 65 นายกิตติทัต เลิศรุจิพัชรกุล คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
34 ชก.2565/34 74 นายทิวากร ใจยวน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
35 ชก.2565/35 65 นายผดุงชาติ ศรีจันทราทร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
36 ชก.2565/36 62 นายพิเชษฐ์ไชย ติ๊บจ๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
37 ชก.2565/37 67 นายวันเฉลิม สุกใส คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 ชก.2565/38 61 นายกิตติศักดิ์ เหมืองอุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 ชก.2565/39 59 นายกฤตภาส อยู่สุ่ม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 ชก.2565/40 67 นายรัฐปกรณ์ เลาศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726