ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ต.บ้านกาศ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ต.บ้านกาศ

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 10 กันยายน 2565 ถึง 11 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 65 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3963 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 65 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIX2565/1 77 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 FIX2565/2 80 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 FIX2565/3 68 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 FIX2565/4 63 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 FIX2565/5 71 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 FIX2565/6 78 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 FIX2565/7 72 นายโกวิทย์ จุมพิศ พิมพ์
8 FIX2565/8 103 นางสาวิตรี ตายัน พิมพ์
9 FIX2565/9 66 นางสุพร สารธรรม พิมพ์
10 FIX2565/10 65 นางสาริศา อิ่มรส พิมพ์
11 FIX2565/11 77 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
12 FIX2565/12 71 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก พิมพ์
13 FIX2565/13 66 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
14 FIX2565/14 71 นายโชติ มณีโชติ พิมพ์
15 FIX2565/15 68 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง พิมพ์
16 FIX2565/16 65 นายเกียรติพงษ์ วังสมบัติ พิมพ์
17 FIX2565/17 75 นายณัฐดนัย ทุ่งสงค์ พิมพ์
18 FIX2565/18 68 นายณัฐกานต์ สายาจักร พิมพ์
19 FIX2565/19 72 นายเศรษฐี ศรีหาดาชินวัตร พิมพ์
20 FIX2565/20 72 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
21 FIX2565/21 61 นายธนกร ลอยเลื่อน พิมพ์
22 FIX2565/22 95 นายภูมิพัฒน์ ปัญญา พิมพ์
23 FIX2565/23 70 นายคุณานนต์ พึ่งพา พิมพ์
24 FIX2565/24 65 นายมานิต ก๋าแก้ว พิมพ์
25 FIX2565/25 71 นายธนิสร ศิริสอน พิมพ์
26 FIX2565/26 70 นายธนพล หว่อง พิมพ์
27 FIX2565/27 68 นายชัยวัฒน์ คนฑัณฑ์ พิมพ์
28 FIX2565/28 65 นางสาวนัทธนันท์ เพิ่มพูล พิมพ์
29 FIX2565/29 62 นายจริวัฒน์ วรรณรพีวัชร์ พิมพ์
30 FIX2565/30 67 นางสาวพรชนก มิ่งขวัญ พิมพ์
31 FIX2565/31 62 นายมานพ ก๋าแก้ว พิมพ์
32 FIX2565/32 56 นายเกรียงไกร ไชยะรินทร์ พิมพ์
33 FIX2565/33 60 นายชัยพิพัฒน์ อาโปสุวรรณ พิมพ์
34 FIX2565/34 62 นายธนพนธ์ พันเชิง พิมพ์
35 FIX2565/35 56 นายศุภสัณฑ์ ไชยบัวแดง พิมพ์
36 FIX2565/36 73 นายธนากร กาศสกุล พิมพ์
37 FIX2565/37 53 นายธนฤต กาศเกษม พิมพ์
38 FIX2565/38 71 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
39 FIX2565/39 57 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ พิมพ์
40 FIX2565/40 65 นายอดุล สีทอน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726