ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมประกวด DJ

กิจกรรมประกวด DJ

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 24 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 45 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2567 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 45 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/1 68 นายคุณานนต์ กำทอง ประกวด DJ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชก.2565/2 66 นายรัฐภูมิ เกยงค์ ประกวด DJ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
3 ชก.2565/3 66 นายอนัญชนา สายสุด ประกวด DJ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
4 ชก.2565/4 68 นางสาวนัทธนันท์ เพิ่มพูน ประกวด DJ เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
5 ชก.2565/5 57 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
6 ชก.2565/6 67 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
7 ชก.2565/7 59 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
8 ชก.2565/8 58 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
9 ชก.2565/9 59 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
10 ชก.2565/10 73 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
11 ชก.2565/11 67 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
12 ชก.2565/12 53 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
13 ชก.2565/13 62 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
14 ชก.2565/14 61 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
15 ชก.2565/15 57 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
16 ชก.2565/16 64 นายโภคิน ผัดขัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
17 ชก.2565/17 67 นายณภัทร ยะตาหิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 ชก.2565/18 63 นางสาวอิรยา ผายาว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 ชก.2565/19 64 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 ชก.2565/20 54 นายอรรถกร หนองหลิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 ชก.2565/21 64 นายภาณพงษ์ สมนึก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 ชก.2565/22 57 นายณัฐวัตร อามาตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 ชก.2565/23 60 นายปัณณธร เขียวเเสน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 ชก.2565/24 58 นายนิรัชชัย สุดรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 ชก.2565/25 65 นายเนติวัตร ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 ชก.2565/26 52 นายภัทรพล แก้วกัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 ชก.2565/27 54 นายกิตติศักดิ์ เหมืองอุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 ชก.2565/28 59 นายม้าย นาคะพงษ์ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
29 ชก.2565/29 56 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
30 ชก.2565/30 63 นางสนทยา คำอ่อน คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
31 ชก.2565/31 56 นางสิรินาฎ เลือดนักรบ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
32 ชก.2565/32 68 นางวราภรณ์ อริวรรณา คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
33 ชก.2565/33 64 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
34 ชก.2565/34 62 นายพรต ใจฉลาด คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
35 ชก.2565/35 61 นายฤทธิชัย เป็กทอง คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
36 ชก.2565/36 71 นายสิริพงษ์ โพธิปิก คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
37 ชก.2565/37 63 นายอำนาจ รัตนดอนดี คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
38 ชก.2565/38 59 นายณฐวรรษ ยอดวีระพงศ์ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
39 ชก.2565/39 62 นายอภิชาตื บุญชอบ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
40 ชก.2565/40 66 นายไฉน โลชา คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726