ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมประกวด DJ

กิจกรรมประกวด DJ

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 24 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 45 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3279 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 45 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/1 81 นายคุณานนต์ กำทอง ประกวด DJ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชก.2565/2 86 นายรัฐภูมิ เกยงค์ ประกวด DJ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
3 ชก.2565/3 88 นายอนัญชนา สายสุด ประกวด DJ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
4 ชก.2565/4 97 นางสาวนัทธนันท์ เพิ่มพูน ประกวด DJ เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
5 ชก.2565/5 72 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
6 ชก.2565/6 84 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
7 ชก.2565/7 70 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
8 ชก.2565/8 77 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
9 ชก.2565/9 70 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
10 ชก.2565/10 91 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
11 ชก.2565/11 85 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
12 ชก.2565/12 66 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
13 ชก.2565/13 74 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
14 ชก.2565/14 78 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
15 ชก.2565/15 71 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
16 ชก.2565/16 84 นายโภคิน ผัดขัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
17 ชก.2565/17 84 นายณภัทร ยะตาหิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 ชก.2565/18 79 นางสาวอิรยา ผายาว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 ชก.2565/19 88 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 ชก.2565/20 68 นายอรรถกร หนองหลิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 ชก.2565/21 81 นายภาณพงษ์ สมนึก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 ชก.2565/22 73 นายณัฐวัตร อามาตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 ชก.2565/23 74 นายปัณณธร เขียวเเสน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 ชก.2565/24 75 นายนิรัชชัย สุดรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 ชก.2565/25 78 นายเนติวัตร ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 ชก.2565/26 70 นายภัทรพล แก้วกัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 ชก.2565/27 65 นายกิตติศักดิ์ เหมืองอุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 ชก.2565/28 75 นายม้าย นาคะพงษ์ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
29 ชก.2565/29 71 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
30 ชก.2565/30 79 นางสนทยา คำอ่อน คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
31 ชก.2565/31 74 นางสิรินาฎ เลือดนักรบ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
32 ชก.2565/32 91 นางวราภรณ์ อริวรรณา คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
33 ชก.2565/33 78 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
34 ชก.2565/34 83 นายพรต ใจฉลาด คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
35 ชก.2565/35 78 นายฤทธิชัย เป็กทอง คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
36 ชก.2565/36 87 นายสิริพงษ์ โพธิปิก คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
37 ชก.2565/37 80 นายอำนาจ รัตนดอนดี คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
38 ชก.2565/38 74 นายณฐวรรษ ยอดวีระพงศ์ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
39 ชก.2565/39 77 นายอภิชาตื บุญชอบ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
40 ชก.2565/40 83 นายไฉน โลชา คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726