ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 123 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5472 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 123 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 งบ.0965/1 59 นางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
2 งบ.0965/2 57 นางสาวอิรยา ผายาว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
3 งบ.0965/3 66 นายดนุเทพ เทพยศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
4 งบ.0965/4 57 นางวราภรณ์ อริวรรณา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
5 งบ.0965/5 63 นางสุจีรา ตันมา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
6 งบ.0965/6 57 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
7 งบ.0965/7 63 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
8 งบ.0965/8 55 นางสาวมาธวี กันทะสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
9 งบ.0965/9 57 นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
10 งบ.0965/10 54 นางสนทยา คำอ่อน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
11 งบ.0965/11 50 นางสาวสมพร มหแสงสิริ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
12 งบ.0965/12 60 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
13 งบ.0965/13 50 นางสาวสุภาณี มานพกวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
14 งบ.0965/14 60 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
15 งบ.0965/15 59 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
16 งบ.0965/16 57 นางอโณทัย ลาดเหลา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
17 งบ.0965/17 71 นางสาวสุกัญญา เจียมพานิชยกุล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
18 งบ.0965/18 50 นางปรียาวัจน์ เทพยศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
19 งบ.0965/19 54 นายนาค คำคม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
20 งบ.0965/20 49 นายวรากร แท่นทองเจริญสุข แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
21 งบ.0965/21 55 นายชลธี เมืองมา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
22 งบ.0965/22 58 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต แผนกวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
23 งบ.0965/23 63 นายณฐวรรษ ยอดวีระพงษ์ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
24 งบ.0965/24 58 นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต แผนกวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
25 งบ.0965/25 52 นายกิตติศักดิ์ คำผัด แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
26 งบ.0965/26 61 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
27 งบ.0965/27 61 นายเอกชัย ไก่แก้ว แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
28 งบ.0965/28 61 นายธวัชชัย เศวตปวิช แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
29 งบ.0965/29 52 นายทวิช พรมท้าว แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
30 งบ.0965/30 47 นายสัญชัย ทิพย์ประเสริฐ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
31 งบ.0965/31 49 นายนิรันดร์ แก้วน้อย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
32 งบ.0965/32 48 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
33 งบ.0965/33 57 นายเฉลิมบุตร แคหอม แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
34 งบ.0965/34 53 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
35 งบ.0965/35 52 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
36 งบ.0965/36 58 นายวงศกร สุนทรแก้ว แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
37 งบ.0965/37 54 นายกรรณ เสาร์แดน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
38 งบ.0965/38 57 นางกัลยา บทกลอน แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
39 งบ.0965/39 63 นายทวี ปวงจันทร์ แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
40 งบ.0965/40 54 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726