ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 1

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 1

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 4 สิงหาคม 2565 ถึง 5 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 104 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5776 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 104 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กก.2565/1 60 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนเเย้ม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
2 กก.2565/2 81 นายศุภกฤต พองาม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
3 กก.2565/3 79 นายธนโชค กลิ่นเอี่ยม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
4 กก.2565/4 76 นายเฉลิมชัย สารียอด วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
5 กก.2565/5 65 นายณัชญ์พิสิษฐ์ พงค์ถิ่น วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
6 กก.2565/6 76 นายภากร นิมานะ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
7 กก.2565/7 82 นายรพีภัทร ทองมนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
8 กก.2565/8 78 นายธนนันท์ สายจันจอม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
9 กก.2565/9 78 นายศิรัตน์​ หลักหมู่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
10 กก.2565/10 80 นายภูรินท์ ใจดี วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
11 กก.2565/11 80 นายภัทราวุธ ศิริพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
12 กก.2565/12 75 นายอมรเทพ สายพาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
13 กก.2565/13 74 นายยศกร ชอบธรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
14 กก.2565/14 70 นายธนวัฒน์ เสนาธรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
15 กก.2565/15 59 นายบรรเจิด ทาบุญ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
16 กก.2565/16 81 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทึก วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
17 กก.2565/17 63 นายชญานนท์ ปุราเต วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
18 กก.2565/18 70 นายชยังกร วงษ์สกุล วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
19 กก.2565/19 66 นายวรากร​ หมวกเฟือง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
20 กก.2565/20 63 นายนฤเบศร ต่อพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
21 กก.2565/21 82 นายพุฒิพงศ์ พิพัฒน์คุณาพร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
22 กก.2565/22 83 นายนนทกร วันชัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
23 กก.2565/23 77 นายธนากร กาวีวัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
24 กก.2565/24 77 นายวิภูนิธิศ ชุ่มสา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
25 กก.2565/25 76 นายศุภณัฐ ข้ามสาม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
26 กก.2565/26 69 นายธีรภัทร์ ขันขวา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
27 กก.2565/27 66 นายอินทรณินทร์ อิ่มรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
28 กก.2565/28 63 นายนนทกร สาระขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
29 กก.2565/29 68 นายอภิสิทธิ์ พันธุ์ดี วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
30 กก.2565/30 72 นายนิรุช กันหมุด วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
31 กก.2565/31 71 นายอนิรุจน์ ฉลอม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
32 กก.2565/32 82 นายพัชรากร หนองกาวี วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
33 กก.2565/33 71 นายฐิระวัตร หนองกาวี วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
34 กก.2565/34 66 นายนรภัทร​ เดชงัด วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
35 กก.2565/35 69 นายธนกร วันทา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
36 กก.2565/36 62 นายยสินทร หนองไชย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
37 กก.2565/37 68 นายทศพร สืบธรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
38 กก.2565/38 75 นายนฤนาท ถิ่นทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
39 กก.2565/39 67 นายพนธกร ชายา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์
40 กก.2565/40 68 นายสิทธิชัย ท้วมแก้ว วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อบรมฯ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726