ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18202 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ทษ.2565/41 59 นายพงศกร สมสิน นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
42 ทษ.2565/42 43 นายอนันตุลา ม้าวิ่ง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
43 ทษ.2565/43 40 นายคุณานนท์ ศรชัย นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
44 ทษ.2565/44 49 นายณัฐกิตติ์ สร้อยสังวรณ์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
45 ทษ.2565/45 42 นายพิชากร อินทเจริญศานต์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT พิมพ์
46 ทษ.2565/46 71 นายเอกชัย ศรชัย ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
47 ทษ.2565/47 70 นายนราธิป ทาคำ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
48 ทษ.2565/48 41 นายศุภกิตต์ กุกอง นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
49 ทษ.2565/49 56 นายสุรพัศ สุภาพ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
50 ทษ.2565/50 36 นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
51 ทษ.2565/51 44 นายพลพัต ทรวงหิรัญ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
52 ทษ.2565/52 42 นายนันทิพัฒน์ สมบัติวงศ์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
53 ทษ.2565/53 47 นางสาวพอฤทัย ชมภูมิ่ง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
54 ทษ.2565/54 43 ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ วงค์ตวัน ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
55 ทษ.2565/55 42 นายอัษฎายุธ โตไผ่ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
56 ทษ.2565/56 40 นายจีรวัฒน์ ปุตา นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
57 ทษ.2565/57 44 นายรุ่งนิมิต ปนเปี้ย นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing พิมพ์
58 ทษ.2565/58 83 นายอดุล สีทอน ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW พิมพ์
59 ทษ.2565/59 43 นายศตวรรษ ขยันการ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW พิมพ์
60 ทษ.2565/60 42 นายวุฒิธินันต์ ระวงศ์เวช นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW พิมพ์
61 ทษ.2565/61 38 นายพงศกร สุกันทา นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW พิมพ์
62 ทษ.2565/62 46 นายอดุล สีทอน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พิมพ์
63 ทษ.2565/63 62 นายสมนึก ก่ายแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พิมพ์
64 ทษ.2565/64 48 นายบัญชา ศรีทัน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พิมพ์
65 ทษ.2565/65 46 นายอดุล สีทอน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พิมพ์
66 ทษ.2565/66 47 นายสมนึก ก่ายแก้ว คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พิมพ์
67 ทษ.2565/67 45 นายบัญชา ศรีทัน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ พิมพ์
68 ทษ.2565/68 37 นายวงศกร สุนทรแก้ว ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
69 ทษ.2565/69 38 นางสาวธนัญชา วงศ์ฉายา นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
70 ทษ.2565/70 39 นายบุญยากร วรรณกุล นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
71 ทษ.2565/71 45 นายธราเทพ คิดชอบ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
72 ทษ.2565/72 42 นายทวิช พรมท้าว ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานปูน พิมพ์
73 ทษ.2565/73 39 นายปรเมษฐ์ สีวงศ์ยาง นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานปูน พิมพ์
74 ทษ.2565/74 73 นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานปูน พิมพ์
75 ทษ.2565/75 38 นายวุฒิไกร คิดชอบ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานปูน พิมพ์
76 ทษ.2565/76 43 นายกรรณ เสาร์แดน ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต พิมพ์
77 ทษ.2565/77 49 นายรัฐวุฒิ เวียงนาค นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต พิมพ์
78 ทษ.2565/78 41 นายภูมินทร์ อินสองใจ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต พิมพ์
79 ทษ.2565/79 43 นายสหรัฐ นามสงวน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต พิมพ์
80 ทษ.2565/80 42 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726