ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18202 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
121 ทษ.2565/121 45 นางสาวสโรชินี โยธกุลสิริ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
122 ทษ.2565/122 43 นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
123 ทษ.2565/123 38 นายสิทธินนท์ โลกคำลือ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวส. พิมพ์
124 ทษ.2565/124 44 นางสาวอริสรา แก้วเกิด นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวส. พิมพ์
125 ทษ.2565/125 47 นางสาวจีรนันท์ จำปาจี นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวส. พิมพ์
126 ทษ.2565/126 40 นายนิติพันธ์ หาญจิต นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวส. พิมพ์
127 ทษ.2565/127 41 นายวรุต ศิริ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวส. พิมพ์
128 ทษ.2565/128 42 นายจารุกิตติ์ ปวงจันทร์ นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
129 ทษ.2565/129 40 นายภาณุ ทาปา นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
130 ทษ.2565/130 45 นายอภิสิทธิ์ วิไล นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
131 ทษ.2565/131 42 นายสถิตพงษ์ จิตรัตน์ นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
132 ทษ.2565/132 59 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
133 ทษ.2565/133 43 นายวิษณุ มะลิ นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
134 ทษ.2565/134 41 นายปริทัศน์ บุญประสม นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
135 ทษ.2565/135 39 น.ส.สุพัชชา บุญกาวิน นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
136 ทษ.2565/136 42 นายชูเกียรติ สะปู ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
137 ทษ.2565/137 45 น.ส.ดวงหทัย อินมาลา นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
138 ทษ.2565/138 40 น.ส.สุรางคนา กวางเต้น นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
139 ทษ.2565/139 51 นายธัญญ์ธวัช รัศมีเปี่ยมแก้ว นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
140 ทษ.2565/140 40 นายณัฐกมล บทกลอน ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
141 ทษ.2565/141 52 นายณกรณ์ ชำนาญปกรณ์ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
142 ทษ.2565/142 43 นายอิธิชาติ บัวหลาด นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
143 ทษ.2565/143 50 นายสหภาพ ใจจูน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
144 ทษ.2565/144 47 นายพีรพัฒน์ เหลี่ยมไทย นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
145 ทษ.2565/145 47 นายชูเกียรติ สะปู ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
146 ทษ.2565/146 54 นายเจตนิพัทธิ์ ข้ามสาม นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
147 ทษ.2565/147 41 นายพีรพันธ์ ลำทอง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
148 ทษ.2565/148 41 นายธีรภัทร ชื่นบาน นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
149 ทษ.2565/149 43 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
150 ทษ.2565/150 54 นายคงทอง ฐานะ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
151 ทษ.2565/151 42 นายภาณุวัฒน์ โกศลเจริญพันธุ์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
152 ทษ.2565/152 43 นายภากร กลิ่นประทุม นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
153 ทษ.2565/153 43 นายชูเกียรติ สะปู ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
154 ทษ.2565/154 38 นายอภิวัฒน์ ปัญจะสี นักศึกษา รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
155 ทษ.2565/155 39 นายศุภณัฐ ตระกูลกฤตศิลป์ นักศึกษา รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
156 ทษ.2565/156 37 นายณัฐวุฒิ คมกล้า นักศึกษา รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
157 ทษ.2565/157 45 นายณัฐกมล บทกลอน ครูผู้ควบคุม รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
158 ทษ.2565/158 40 นายทวี ปวงจันทร์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
159 ทษ.2565/159 41 นางกัลยา บทกลอน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
160 ทษ.2565/160 48 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726