ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18199 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
161 ทษ.2565/161 45 นายทวี ปวงจันทร์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
162 ทษ.2565/162 39 นางกัลยา บทกลอน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
163 ทษ.2565/163 39 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
164 ทษ.2565/164 37 นายทวี ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
165 ทษ.2565/165 40 นางกัลยา บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
166 ทษ.2565/166 41 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
167 ทษ.2565/167 39 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
168 ทษ.2565/168 46 นายชูเกียรติ สะปู คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
169 ทษ.2565/169 39 นายณัฐกมล บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะงานสำรวจ พิมพ์
170 ทษ.2565/170 41 นายทวี ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
171 ทษ.2565/171 38 นางกัลยา บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
172 ทษ.2565/172 41 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
173 ทษ.2565/173 42 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
174 ทษ.2565/174 45 นายชูเกียรติ สะปู คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
175 ทษ.2565/175 36 นายณัฐกมล บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง พิมพ์
176 ทษ.2565/176 36 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย พิมพ์
177 ทษ.2565/177 51 นายอัครพล เชาว์แล่น นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย พิมพ์
178 ทษ.2565/178 41 นายมนัสร์ ตั้งเจริญตระกุล นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย พิมพ์
179 ทษ.2565/179 44 นายณัฐศรุต โลกคำลือ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย พิมพ์
180 ทษ.2565/180 39 นายกิตติศักดิ์ คำผัด คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
181 ทษ.2565/181 42 นายเอกชัย ไก่แก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
182 ทษ.2565/182 40 นายอำนาจ รัตนดอนดี ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม พิมพ์
183 ทษ.2565/183 43 นายพรชัย ผลงาม นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม พิมพ์
184 ทษ.2565/184 48 นายเอื้ออังกูร รัตนดอนดี นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม พิมพ์
185 ทษ.2565/185 48 นายภูมิพิรุฬห์ ทิพย์โพธิ์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม พิมพ์
186 ทษ.2565/186 37 นายนัทธพล ธิเดช นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม พิมพ์
187 ทษ.2565/187 34 นายวัชรกร พงศ์พันธุ์ ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว พิมพ์
188 ทษ.2565/188 38 นายชาญณรงค์ กุศลส่ง นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว พิมพ์
189 ทษ.2565/189 38 นายฐปนวัฒน์ เปียมณี นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว พิมพ์
190 ทษ.2565/190 43 นายภานุพงศ์ คำมะรักษ์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว พิมพ์
191 ทษ.2565/191 39 นายคณิศร มะโนรส นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว พิมพ์
192 ทษ.2565/192 41 นายจักรพงษ์ จันทร์ฝาย ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.(ทีม) พิมพ์
193 ทษ.2565/193 35 นายพิณพ แสงสร้อย นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.(ทีม) พิมพ์
194 ทษ.2565/194 38 นายภาณุวิชญ์ ตุ้ยดา นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.(ทีม) พิมพ์
195 ทษ.2565/195 49 นายธิติกานต์ ทนันชัย นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.(ทีม) พิมพ์
196 ทษ.2565/196 46 นายภานุกร กุณาหล่าย นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.(ทีม) พิมพ์
197 ทษ.2565/197 44 นายมานิต ก๋าแก้ว ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล(PLC) ปวส.(ทีม) พิมพ์
198 ทษ.2565/198 43 นายอิทธิพัทธ์ ถุงเงิน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล(PLC) ปวส.(ทีม) พิมพ์
199 ทษ.2565/199 42 ณัฐนันท์ เพรียงพรอง นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล(PLC) ปวส.(ทีม) พิมพ์
200 ทษ.2565/200 37 นายวรายุทธ กาลังใจ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล(PLC) ปวส.(ทีม) พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726