ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18196 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
201 ทษ.2565/201 41 นายณัชชานนท์ สีอ้าย นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล(PLC) ปวส.(ทีม) พิมพ์
202 ทษ.2565/202 43 นายโชติ มณีโชติ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
203 ทษ.2565/203 41 นายประสงค์ เพ็งตะโก คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
204 ทษ.2565/204 37 นางกัลยรัตน์ ศิลพร คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
205 ทษ.2565/205 42 นายฤทธิชัย เป๊กทอง คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
206 ทษ.2565/206 44 นายเอก อารินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
207 ทษ.2565/207 49 นายมงคล อินทรประดิษฐ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
208 ทษ.2565/208 41 นายวันชัย คิดศรี คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
209 ทษ.2565/209 35 นายจักรพงษ์ จันทร์ฝาย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
210 ทษ.2565/210 44 นายอำนาจ รัตนดอนดี คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
211 ทษ.2565/211 42 นายกิติชัย ถนอมวารี คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
212 ทษ.2565/212 43 นายธนาคาร เครื่องจักร คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
213 ทษ.2565/213 52 นายสิริพงษ์ โปธิปิก คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
214 ทษ.2565/214 43 นายมานิต ก๋าแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
215 ทษ.2565/215 42 นายวัชรกร พงศ์พันธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
216 ทษ.2565/216 38 นายนพดล ฟุ่มเฟือย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
217 ทษ.2565/217 46 นางสาวรัตติกาล สุทะ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
218 ทษ.2565/218 38 นายคุณานนต์ พึ่งพา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
219 ทษ.2565/219 53 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
220 ทษ.2565/220 39 นายโชติ มณีโชติ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
221 ทษ.2565/221 41 นายประสงค์ เพ็งตะโก คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
222 ทษ.2565/222 48 นางกัลยรัตน์ ศิลพร คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
223 ทษ.2565/223 39 นายฤทธิชัย เป๊กทอง คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
224 ทษ.2565/224 43 นายเอก อารินทร์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
225 ทษ.2565/225 41 นายมงคล อินทรประดิษฐ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
226 ทษ.2565/226 41 นายวันชัย คิดศรี คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
227 ทษ.2565/227 58 นายจักรพงษ์ จันทร์ฝาย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
228 ทษ.2565/228 44 นายอำนาจ รัตนดอนดี คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
229 ทษ.2565/229 44 นายกิติชัย ถนอมวารี คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
230 ทษ.2565/230 39 นายธนาคาร เครื่องจักร คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
231 ทษ.2565/231 50 นายสิริพงษ์ โปธิปิก คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
232 ทษ.2565/232 40 นายมานิต ก๋าแก้ว คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
233 ทษ.2565/233 59 นายวัชรกร พงศ์พันธุ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
234 ทษ.2565/234 39 นายนพดล ฟุ่มเฟือย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
235 ทษ.2565/235 46 นางสาวรัตติกาล สุทะ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
236 ทษ.2565/236 39 นายคุณานนต์ พึ่งพา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
237 ทษ.2565/237 53 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
238 ทษ.2565/238 37 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
239 ทษ.2565/239 38 นายธีรเดช ม้าทอง นักเรียน รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
240 ทษ.2565/240 46 นายธนภูมิ ธูปหอม นักเรียน รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726