ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18182 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
321 ทษ.2565/321 47 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. (ทีม) พิมพ์
322 ทษ.2565/322 39 นายชัยพิพัฒน์ อาโปสุวรรณ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. (ทีม) พิมพ์
323 ทษ.2565/323 43 นายเกรียงไกร ไชยะรินทร์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. (ทีม) พิมพ์
324 ทษ.2565/324 48 นายนพดล คำเขียว คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. (ทีม) พิมพ์
325 ทษ.2565/325 39 นางสาววาสนา รัตนดอนลี คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. (ทีม) พิมพ์
326 ทษ.2565/326 39 นายสมนึก วันละ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. (ทีม) พิมพ์
327 ทษ.2565/327 42 นายพรต ใจฉลาด คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. (ทีม) พิมพ์
328 ทษ.2565/328 49 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) พิมพ์
329 ทษ.2565/329 57 นางสาวกิตติมา อินทร์สอน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) พิมพ์
330 ทษ.2565/330 64 นางสาวเสาวลักษณ์ พอจิตร นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) พิมพ์
331 ทษ.2565/331 69 นายพงศธร เกิดขุ่ย นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) พิมพ์
332 ทษ.2565/332 66 นายปุญญาพัฒน์ ติลา นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) พิมพ์
333 ทษ.2565/333 73 นายคมกริช เนื้อหนุ่ม นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) พิมพ์
334 ทษ.2565/334 39 นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานกลึง พิมพ์
335 ทษ.2565/335 35 นายอภิวิชญ์ ทาวัน นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานกลึง พิมพ์
336 ทษ.2565/336 41 นายศิวัช หาญชนะ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ พิมพ์
337 ทษ.2565/337 42 นายศุภโชค ใจเฉพาะ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ พิมพ์
338 ทษ.2565/338 39 นายสิรวิชญ์ เครื่องแก้ว นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ พิมพ์
339 ทษ.2565/339 40 นายปัณวัฒน์ สิงห์คำ นักศึกษา รางวัลรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด พิมพ์
340 ทษ.2565/340 42 นางสาวปาริฉัตร บุญขำ นักศึกษา รางวัลรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด พิมพ์
341 ทษ.2565/341 41 นายจิตติพัฒน์ ตันริน นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด พิมพ์
342 ทษ.2565/342 40 นายชญานนท์ ภู่มาลา นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด พิมพ์
343 ทษ.2565/343 45 นายกาย แสนแพร่ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยา พิมพ์
344 ทษ.2565/344 39 นายสิรภัทร คำปินตา นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยา พิมพ์
345 ทษ.2565/345 46 นายชาตรี พองาม นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะมาตรวิทยา พิมพ์
346 ทษ.2565/346 45 นายพงศ์เกษม นาละตะ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะมาตรวิทยา พิมพ์
347 ทษ.2565/347 60 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะมาตรวิทยา พิมพ์
348 ทษ.2565/348 70 นายทิวากร ใจยวน นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะมาตรวิทยา พิมพ์
349 ทษ.2565/349 43 นายนนทชัย ฉะอุ่ม นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ CAD/CAM พิมพ์
350 ทษ.2565/350 39 นายธนาธิป ทะลิ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ CAD/CAM พิมพ์
351 ทษ.2565/351 48 นายธาดาพงศ์ สันป่าแก้ว นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ CAD/CAM พิมพ์
352 ทษ.2565/352 43 นายเนติวัตร ผาสุก นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะอ่านแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์
353 ทษ.2565/353 41 นายภานพงษ์ สมนึก นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะอ่านแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์
354 ทษ.2565/354 46 นายณัฐวัตร อามาตร์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะอ่านแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์
355 ทษ.2565/355 41 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พิมพ์
356 ทษ.2565/356 45 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พิมพ์
357 ทษ.2565/357 55 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พิมพ์
358 ทษ.2565/358 41 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พิมพ์
359 ทษ.2565/359 48 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พิมพ์
360 ทษ.2565/360 43 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726