ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21549 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 จส.2565/41 42 นายสรนันท์ ขอร้อง นักศึกษา พิมพ์
42 จส.2565/42 43 นายพีระพัฒษ์ เเสงแก้ว นักศึกษา พิมพ์
43 จส.2565/43 49 นายนิติกร เกิดอุบล นักศึกษา พิมพ์
44 จส.2565/44 45 นางสาวชนิตา เขื่อนพันธ์ นักศึกษา พิมพ์
45 จส.2565/45 49 นายปฐมพงศ์ อินจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
46 จส.2565/46 46 นายเดชาวัต จันตาคำ นักศึกษา พิมพ์
47 จส.2565/47 44 นายธนวัฒน์ ปิ่นทองเจริญดี นักศึกษา พิมพ์
48 จส.2565/48 45 นายรัฐภูมิ เส็งสอน นักศึกษา พิมพ์
49 จส.2565/49 49 นายพฤฒินันท์ เจริญจิตต์ นักศึกษา พิมพ์
50 จส.2565/50 43 นายสัญชโย โยธกุลสิริ นักศึกษา พิมพ์
51 จส.2565/51 53 นายอนุวัฒน์ แสนซุ้ง นักศึกษา พิมพ์
52 จส.2565/52 39 นายนที วงค์เรือน นักศึกษา พิมพ์
53 จส.2565/53 56 นายสงวน แก้วมูล ครูที่ปรึกษา พิมพ์
54 จส.2565/54 51 นายกฤษณ์ พรมวัง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
55 จส.2565/55 47 นายจตุพร อินแสง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
56 จส.2565/56 47 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
57 จส.2565/57 58 นายอภิรักษ์ ยอดสอน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
58 จส.2565/58 43 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
59 จส.2565/59 40 นายอภิชาติ บุญชอบ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
60 จส.2565/60 40 นายปิยะนัท มณีกาศ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
61 จส.2565/61 45 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
62 จส.2565/62 45 นายธนทัต วงศ์ทา นักศึกษา พิมพ์
63 จส.2565/63 44 นายธีรพงษ์ แสนย้าง นักศึกษา พิมพ์
64 จส.2565/64 45 นายธนากร ชูญาติ นักศึกษา พิมพ์
65 จส.2565/65 53 นายสิปปกร ศรีสว่าง นักศึกษา พิมพ์
66 จส.2565/66 44 นายเสฎฐวุฒิ ปันติ นักศึกษา พิมพ์
67 จส.2565/67 35 นายวุฒิชัย จรรยาศิริ นักศึกษา พิมพ์
68 จส.2565/68 44 นายภัทรภณ ขุนบุญ นักศึกษา พิมพ์
69 จส.2565/69 43 นายเจนณรงค์ ฟั่นเฟือย นักศึกษา พิมพ์
70 จส.2565/70 45 นางสาวภัคเณศ พรมมา นักศึกษา พิมพ์
71 จส.2565/71 43 นายภควัต มณฑาพงษ์ นักศึกษา พิมพ์
72 จส.2565/72 46 นายนายชุติพนธ์ จีทา นักศึกษา พิมพ์
73 จส.2565/73 45 นายอัครชัย สุขทรัพย์ นักศึกษา พิมพ์
74 จส.2565/74 41 นายเฉลิมพล เจริญเบญจทรัพย์ นักศึกษา พิมพ์
75 จส.2565/75 38 นายธนทัต ใจยะสาร นักศึกษา พิมพ์
76 จส.2565/76 61 นายณัฐพล เขื่อนแก้ว นักศึกษา พิมพ์
77 จส.2565/77 41 นายโภคิน แสนเสมอ นักศึกษา พิมพ์
78 จส.2565/78 43 นายภูรินทร์ ศึกษากิจ นักศึกษา พิมพ์
79 จส.2565/79 45 นายนันทวัฒน์ งอกชัยภูมิ นักศึกษา พิมพ์
80 จส.2565/80 38 นายเฉลิมรักษ์ ทนันชัย นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726