ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21548 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
161 จส.2565/161 55 นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
162 จส.2565/162 54 นายสรนันท์ ขอร้อง นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
163 จส.2565/163 43 นายพีระพัฒษ์ เเสงแก้ว นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
164 จส.2565/164 49 นายนิติกร เกิดอุบล นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
165 จส.2565/165 63 นางสาวพิชามญชุ์ กองติ๊บ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
166 จส.2565/166 47 นางสาวชนิตา เขื่อนพันธ์ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
167 จส.2565/167 45 นายปฐมพงศ์ อินจันทร์ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
168 จส.2565/168 43 นาชนน แข่งขัน นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
169 จส.2565/169 61 นายเดชาวัต จันตาคำ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
170 จส.2565/170 53 นายธนวัฒน์ ปิ่นทองเจริญดี นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
171 จส.2565/171 45 นางสาวธนัชชา อุชาติ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
172 จส.2565/172 51 นายรัฐภูมิ เส็งสอน นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
173 จส.2565/173 44 นายธีระภัทร ยะปะนัน นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
174 จส.2565/174 43 นางสาวนัทธิดา อุดทา นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
175 จส.2565/175 51 นายพฤฒินันท์ เจริญจิตต์ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
176 จส.2565/176 44 นายรัชชานนท์ เดือนดาว นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
177 จส.2565/177 46 นายวชิรวิทย์ ศิริหิรัญ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
178 จส.2565/178 48 นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
179 จส.2565/179 60 นายสัญชโย โยธกุลสิริ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
180 จส.2565/180 54 นายอนุวัฒน์ แสนซุ้ง นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
181 จส.2565/181 53 นายอัครวินท์ ทิพย์เนตร นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
182 จส.2565/182 49 นางสาวกฤตพร นันผาด นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
183 จส.2565/183 47 นายนที วงค์เรือน นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
184 จส.2565/184 44 นายทวี ปวงจันทร์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
185 จส.2565/185 62 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
186 จส.2565/186 55 นายชูเกียรติ สะปู ครูที่ปรึกษา พิมพ์
187 จส.2565/187 44 นายณกรณ์ ชานาญปกรณ์ นักศึกษา พิมพ์
188 จส.2565/188 44 นายอิธิชาติ บัวหลาด นักศึกษา พิมพ์
189 จส.2565/189 39 นางสาวลักษิกา เวชปัญญา นักศึกษา พิมพ์
190 จส.2565/190 48 นายจิรวัฒน์ เชิดอยู่ นักศึกษา พิมพ์
191 จส.2565/191 40 นายพีรพัฒน์ เหลี่ยมไทย นักศึกษา พิมพ์
192 จส.2565/192 46 นายภูเบศร์ สุริยะมณี นักศึกษา พิมพ์
193 จส.2565/193 44 นายสหภาพ ใจจูน นักศึกษา พิมพ์
194 จส.2565/194 43 นายเจตนิพัทธิ์ ข้ามสาม นักศึกษา พิมพ์
195 จส.2565/195 47 นายณัฐวุฒิ คมกล้า นักศึกษา พิมพ์
196 จส.2565/196 46 นายธีรภัทร ชื่นบาน นักศึกษา พิมพ์
197 จส.2565/197 38 นายพีรพันธ์ ลำทอง นักศึกษา พิมพ์
198 จส.2565/198 38 นายพีทวัตร จอมพุก นักศึกษา พิมพ์
199 จส.2565/199 50 นายภากร กลิ่นประทุม นักศึกษา พิมพ์
200 จส.2565/200 44 นายอภิวัฒน์ ปัญจะสี นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726