ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21220 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
281 จส.2565/281 52 นายธนกฤต มามี นักศึกษา พิมพ์
282 จส.2565/282 50 นายภัทรพล ทองประไพ นักศึกษา พิมพ์
283 จส.2565/283 45 นายนิพพิชฌน์ ทองติ๊บ นักศึกษา พิมพ์
284 จส.2565/284 47 นายธนวันต์ เวียงนาค นักศึกษา พิมพ์
285 จส.2565/285 45 นายกิตติพงค์ คำภีย์ นักศึกษา พิมพ์
286 จส.2565/286 45 นายกฤษกร ขอนดอก นักศึกษา พิมพ์
287 จส.2565/287 45 นายพิเชษฐ์ชัย ฝักฝ่าย นักศึกษา พิมพ์
288 จส.2565/288 49 นายจุลจักร วดีอินทวงศ์ นักศึกษา พิมพ์
289 จส.2565/289 55 นายสุวัฒธิชัย ยะยวง นักศึกษา พิมพ์
290 จส.2565/290 44 นายเจตนิพัทธ์ หลงฤทธิ์ นักศึกษา พิมพ์
291 จส.2565/291 52 นายจิรพัฒน์ แก้วดำ นักศึกษา พิมพ์
292 จส.2565/292 52 นายณัฐดนัย ดอกผึ้ง นักศึกษา พิมพ์
293 จส.2565/293 46 นายตวงสิทธิ์ บุตรปัน นักศึกษา พิมพ์
294 จส.2565/294 44 นายรพีภัทร เลาอึ้ง นักศึกษา พิมพ์
295 จส.2565/295 49 นายพศิน ยะสุนทร นักศึกษา พิมพ์
296 จส.2565/296 45 นายโชติชยุตม์ สัพโส นักศึกษา พิมพ์
297 จส.2565/297 44 นายวศิน สุปัญญา นักศึกษา พิมพ์
298 จส.2565/298 46 นายภานุวัฒน์ เชียงชิน นักศึกษา พิมพ์
299 จส.2565/299 49 นายณัฐนนท์ ชัยยะ นักศึกษา พิมพ์
300 จส.2565/300 49 นายทักษ์ดนัย ขึมจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
301 จส.2565/301 52 นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์ นักศึกษา พิมพ์
302 จส.2565/302 53 นายพีระชัย โตทรายมูล นักศึกษา พิมพ์
303 จส.2565/303 48 นายสิรวิชญ์ เครื่องแก้ว นักศึกษา พิมพ์
304 จส.2565/304 47 นายณัฐพงศ์ ไชยขันแก้ว นักศึกษา พิมพ์
305 จส.2565/305 42 นายมติชน กันหา นักศึกษา พิมพ์
306 จส.2565/306 44 นายรัฐชัย เชื้อทอง นักศึกษา พิมพ์
307 จส.2565/307 37 นายศุภโชค ใจเฉพาะ นักศึกษา พิมพ์
308 จส.2565/308 40 นายอัษฎาวุธ วรรณา นักศึกษา พิมพ์
309 จส.2565/309 53 นายอรรจกร อินทร์สอน นักศึกษา พิมพ์
310 จส.2565/310 49 นายพงศกร หงษ์ระนัย นักศึกษา พิมพ์
311 จส.2565/311 46 นายอนันตชัย อ่อนน้อม นักศึกษา พิมพ์
312 จส.2565/312 44 นายอานนท์ ต้นฟู นักศึกษา พิมพ์
313 จส.2565/313 39 นายปฏิภาณ แก้วแสนพรหม นักศึกษา พิมพ์
314 จส.2565/314 43 นายศิวัช หาญชนะ นักศึกษา พิมพ์
315 จส.2565/315 40 นายกษิฎิศส์ นิลน์ภักส์ดี นักศึกษา พิมพ์
316 จส.2565/316 40 นายอภิวิชญ์ ทาวัน นักศึกษา พิมพ์
317 จส.2565/317 42 นายภาณุวัฒน์ แก้วมา นักศึกษา พิมพ์
318 จส.2565/318 43 นายธันยวิชญ์ ภูครองตา นักศึกษา พิมพ์
319 จส.2565/319 39 นายธนาธิป ยุทธแสน นักศึกษา พิมพ์
320 จส.2565/320 46 นายอนุชา อนุภาค นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726