ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21539 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
321 จส.2565/321 47 นายคมชาญ ซ่อนกลิ่น นักศึกษา พิมพ์
322 จส.2565/322 45 นายสุริวุฒิ แสนหาญ นักศึกษา พิมพ์
323 จส.2565/323 40 นายกฤษฎากร คำปา นักศึกษา พิมพ์
324 จส.2565/324 45 นายชลสิน สำนักโนน นักศึกษา พิมพ์
325 จส.2565/325 50 นายสรานุวัฒน์ พรหมเมศ นักศึกษา พิมพ์
326 จส.2565/326 42 นายอภิชาติ อิ่นแก้ว นักศึกษา พิมพ์
327 จส.2565/327 45 นายพีรภที ชมภูมิ่ง นักศึกษา พิมพ์
328 จส.2565/328 48 นายเมธาวี กาไว นักศึกษา พิมพ์
329 จส.2565/329 41 นายปิยะ สุขเจริญพร นักศึกษา พิมพ์
330 จส.2565/330 48 นายชาคริต วรรณกลึง นักศึกษา พิมพ์
331 จส.2565/331 81 นายธนวันต์ กันทะเขียว นักศึกษา พิมพ์
332 จส.2565/332 48 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ครูที่ปรึกษา พิมพ์
333 จส.2565/333 53 นายเฉลิมชัย คำอ่อน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
334 จส.2565/334 45 นายสัญญา จันเสนา ครูที่ปรึกษา พิมพ์
335 จส.2565/335 51 นายนพดล ทองดวง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
336 จส.2565/336 50 นายไฉน โลชา ครูที่ปรึกษา พิมพ์
337 จส.2565/337 43 ว่าที่ร.ต.สมพร สุธรรม ครูที่ปรึกษา พิมพ์
338 จส.2565/338 51 นายศุภกร จริงแล้ว ครูที่ปรึกษา พิมพ์
339 จส.2565/339 53 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
340 จส.2565/340 42 นายประเทือง เจริญยิ่ง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
341 จส.2565/341 47 นายศักดิ์ระพี พริบไหว ครูที่ปรึกษา พิมพ์
342 จส.2565/342 49 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
343 จส.2565/343 45 นายโภคิน ผัดขัน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
344 จส.2565/344 47 นายณภัทร ยะตาหิ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
345 จส.2565/345 48 นายธนกร แก้วมณี นักศึกษา พิมพ์
346 จส.2565/346 48 นายกาย แสนแพร่ นักศึกษา พิมพ์
347 จส.2565/347 44 นายศรายุธ หมื่นชัย นักศึกษา พิมพ์
348 จส.2565/348 37 นายจิรายุ ปุ๊ดลอง นักศึกษา พิมพ์
349 จส.2565/349 42 นายวัชรพล อริยะวงค์ นักศึกษา พิมพ์
350 จส.2565/350 40 นายวีรพล พันธุ์ดี นักศึกษา พิมพ์
351 จส.2565/351 40 นายภูวฤทธิ์ มุกมะนี นักศึกษา พิมพ์
352 จส.2565/352 38 นายณฤชัย สุกสง นักศึกษา พิมพ์
353 จส.2565/353 44 นายนนทชัย ฉะอุ่ม นักศึกษา พิมพ์
354 จส.2565/354 51 นายณัฐภพ พรานฟาน นักศึกษา พิมพ์
355 จส.2565/355 47 นายพงศ์เกษม นาละตะ นักศึกษา พิมพ์
356 จส.2565/356 44 นายสิรภัทร คำปินตา นักศึกษา พิมพ์
357 จส.2565/357 38 นายจารุกิตติ์ เลิศศิริ นักศึกษา พิมพ์
358 จส.2565/358 45 นายพิสิฐกร ภูมิสุข นักศึกษา พิมพ์
359 จส.2565/359 47 นายกิตตินันท์ กุลชนะพิไล นักศึกษา พิมพ์
360 จส.2565/360 44 นายณัฐพล สุธรรม นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726