ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กรอกข้อมูลระบบบริหารการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ E-Project

กรอกข้อมูลระบบบริหารการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ E-Project

หน่วยงาน : งานวางแผนและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง 18 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : โชติมา ธรรมสอน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 53 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3540 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 53 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ผ.2565/41 44 นางปิยะดา ศศะรมย์ พิมพ์
42 ผ.2565/42 52 นางรุ่งฤดี คำเขียว พิมพ์
43 ผ.2565/43 64 นายนิรันดร์ แก้วน้อย พิมพ์
44 ผ.2565/44 52 นางสาวธนภรณ์ อินต๊ะนอน พิมพ์
45 ผ.2565/45 55 นางสุภารัตน์ ดีอินทร์ พิมพ์
46 ผ.2565/46 54 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
47 ผ.2565/47 55 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ พิมพ์
48 ผ.2565/48 54 นางสาววสุธารา หมื่นโฮ้ง พิมพ์
49 ผ.2565/49 55 นางสายหยุด เพาะเจาะ พิมพ์
50 ผ.2565/50 45 นางสาวศิริรัตน์ แก้วกุลฑล พิมพ์
51 ผ.2565/51 47 นางสาวโชติมา ธรรมสอน พิมพ์
52 ผ.2565/52 52 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง พิมพ์
53 ผ.2565/53 54 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726