ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 2

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 2

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 11 สิงหาคม 2565 ถึง 12 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 75 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4506 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 75 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กก.2565/1 72 นางสาวเจนจิรา มิ่งขวัญ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 กก.2565/2 94 นางสาวทิพย์ธิดา ต้นศิริ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 กก.2565/3 70 นายรัฐภูมิ สีจักรเงิน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 กก.2565/4 70 นางสาวณัฏณิฌา สีเข้ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
5 กก.2565/5 59 นายพัชพล โค้คำหล้า นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
6 กก.2565/6 71 นายพิสิฐ หงษ์สี่ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
7 กก.2565/7 70 นายกิตตินันท์ วุฒิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
8 กก.2565/8 74 นายกรกช ถือนิล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
9 กก.2565/9 74 นายอเนชา จากน่าน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
10 กก.2565/10 96 นายสุริยพร พรมนันท์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
11 กก.2565/11 65 นางสาวแพรพลอย ใจนาวา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
12 กก.2565/12 99 นายนัทธพงศ์ แก้วมณี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
13 กก.2565/13 68 นายชญานนท์ คำเป็ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
14 กก.2565/14 73 นายภูวดล วัลลภัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
15 กก.2565/15 77 นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
16 กก.2565/16 102 นายวิษณุ วังกระแสร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
17 กก.2565/17 102 นางสาวศิริกุล เทียนทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
18 กก.2565/18 72 นางสาวศิลารัตน์ สุขหลอ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
19 กก.2565/19 75 นางสาวกายเพชร สืบสาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
20 กก.2565/20 67 นางสาวชมพูนุท สุวรรณ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
21 กก.2565/21 81 นางสาวอัจฉราภรณ์ ก้อนเเก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
22 กก.2565/22 76 นางสาวทิพวรรณ แก้วคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
23 กก.2565/23 72 นางสาวภาวินี ปัญญาทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
24 กก.2565/24 74 นางสาววรกมล จอมคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
25 กก.2565/25 66 นางสาวสุชัญญา ชัยมา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
26 กก.2565/26 85 นางสาวศรัญญา คำปัญจะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
27 กก.2565/27 63 นายพันธวิศ สุขทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
28 กก.2565/28 53 นางสาวขวัญชนก อินป้อง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
29 กก.2565/29 67 นายนวพล จากน่าน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
30 กก.2565/30 940 นายธนากร สีใจวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
31 กก.2565/31 78 นายกิตติทัต โพธิ์ศรี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
32 กก.2565/32 72 นางสาวเยาวภา ผูกจิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
33 กก.2565/33 49 นายรพีภัทร ฝึกหัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
34 กก.2565/34 63 นายนนทพัทธ์ แสนทะนา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
35 กก.2565/35 63 นายปานรวัฒน์ ฝั้นแบน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
36 กก.2565/36 58 นางสาวศิริญาพร ศรีทุม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
37 กก.2565/37 66 นายภาณุพงษ์ พุ่มรอด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
38 กก.2565/38 76 นายสรายุทธ สีอ่อน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
39 กก.2565/39 67 นายอรัญย์ สงทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
40 กก.2565/40 56 นายวรัญชัย ไชยวุฒิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726