ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤศจิกายน

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 10 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 161 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2565/1 19 นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงศ์ แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 วทส2565/2 16 นางสาวนัทธิดา อุดทา แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 วทส2565/3 17 นายรัฐภูมิ ราษฎร์เจริญ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 วทส2565/4 11 นางสาวกฤตพร นันผาด แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
5 วทส2565/5 18 นายธนภูมิ บุญส่ง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
6 วทส2565/6 23 นายภัทรวรรธ ป่าธนู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
7 วทส2565/7 15 นายจตุรภุช อินใจ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
8 วทส2565/8 25 นายกษิดิศ บุญตา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
9 วทส2565/9 11 นายนวพล จากน่าน แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
10 วทส 6 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726