ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 36 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 108 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 36 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2565/1 5 นายศุภกร จริงแล้ว พิมพ์
2 PTC.2565/2 3 นางสาวศตพร เทพนิมิตร พิมพ์
3 PTC.2565/3 3 นายอภิชาติ ฤทัยโสภา พิมพ์
4 PTC.2565/4 2 นายคุณานนท์ เพ็ญธง พิมพ์
5 PTC.2565/5 2 พภ.กำพล อินต๊ะ พิมพ์
6 PTC.2565/6 2 สามเณรจอมวัน แสงจันทร์ พิมพ์
7 PTC.2565/7 3 นายอำนวย จันต๊ะหล้า พิมพ์
8 PTC.2565/8 3 นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ พิมพ์
9 PTC.2565/9 2 นายพงศธร ใจเฉพาะ พิมพ์
10 PTC.2565/10 3 นายอภิชาต พะชะ พิมพ์
11 PTC.2565/11 1 นายธัญวิชญ์ จัดของ พิมพ์
12 PTC.2565/12 3 นายภาณุพัชร พอเหมาะ พิมพ์
13 PTC.2565/13 2 นายทักษ์ดนัย อินป๊อก พิมพ์
14 PTC.2565/14 2 นายภูริณัฐ ใจหลวง พิมพ์
15 PTC.2565/15 4 นายณัฐนันท์ เพรียงพรอง พิมพ์
16 PTC.2565/16 3 นายธานี ลุงคำ พิมพ์
17 PTC.2565/17 4 นายภูมิพิรุฬห์ ทิพย์โพธิ์ พิมพ์
18 PTC.2565/18 2 นายภัทรวรรธ ป่าธนู พิมพ์
19 PTC.2565/19 1 นายกษิดิศ บุญตา พิมพ์
20 PTC.2565/20 3 นางภัทรวดี ก่ายแก้ว พิมพ์
21 PTC.2565/21 3 น.ส.กัญญาภัค หล่ายข้าม พิมพ์
22 PTC.2565/22 2 นายอภิชาติ ฤทัยโสภา พิมพ์
23 PTC.2565/23 2 นายภากรณ์ กันต๊ะกวาง พิมพ์
24 PTC.2565/24 2 นายภูรินทร์ กันทะเขียว พิมพ์
25 PTC.2565/25 2 นายพีรวัตร อินทรประดิษฐ์ พิมพ์
26 PTC.2565/26 3 นายอดิเรก มุ้งกุณา พิมพ์
27 PTC.2565/27 2 นายนนทนันทน์ สีคำ พิมพ์
28 PTC.2565/28 2 นางสาวศตพร เทพนิมิตร พิมพ์
29 PTC.2565/29 3 น.ส.รัชดาภรณ์ นาตัน พิมพ์
30 PTC.2565/30 New น.ส.รัชฎาภรณ์ สีสด พิมพ์
31 PTC.2565/31 3 นายผดุง สีเขียว พิมพ์
32 PTC.2565/32 2 นายคงทอง ฐานะ พิมพ์
33 PTC.2565/33 2 นายเศรษฐพงศ์ จินเพชร พิมพ์
34 PTC.2565/34 3 น.ส.ศลิษา ศิริวัฒนานุรักษ์ พิมพ์
35 PTC.2565/35 3 นายจีรศักดิ์ ปินนิล พิมพ์
36 PTC.2565/36 3 นางบุญเรือน กาแก้ว พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726