ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 36 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 977 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 36 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2565/1 36 นายศุภกร จริงแล้ว พิมพ์
2 PTC.2565/2 27 นางสาวศตพร เทพนิมิตร พิมพ์
3 PTC.2565/3 31 นายอภิชาติ ฤทัยโสภา พิมพ์
4 PTC.2565/4 28 นายคุณานนท์ เพ็ญธง พิมพ์
5 PTC.2565/5 26 พภ.กำพล อินต๊ะ พิมพ์
6 PTC.2565/6 26 สามเณรจอมวัน แสงจันทร์ พิมพ์
7 PTC.2565/7 28 นายอำนวย จันต๊ะหล้า พิมพ์
8 PTC.2565/8 27 นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ พิมพ์
9 PTC.2565/9 25 นายพงศธร ใจเฉพาะ พิมพ์
10 PTC.2565/10 29 นายอภิชาต พะชะ พิมพ์
11 PTC.2565/11 25 นายธัญวิชญ์ จัดของ พิมพ์
12 PTC.2565/12 28 นายภาณุพัชร พอเหมาะ พิมพ์
13 PTC.2565/13 33 นายทักษ์ดนัย อินป๊อก พิมพ์
14 PTC.2565/14 26 นายภูริณัฐ ใจหลวง พิมพ์
15 PTC.2565/15 28 นายณัฐนันท์ เพรียงพรอง พิมพ์
16 PTC.2565/16 27 นายธานี ลุงคำ พิมพ์
17 PTC.2565/17 27 นายภูมิพิรุฬห์ ทิพย์โพธิ์ พิมพ์
18 PTC.2565/18 25 นายภัทรวรรธ ป่าธนู พิมพ์
19 PTC.2565/19 28 นายกษิดิศ บุญตา พิมพ์
20 PTC.2565/20 27 นางภัทรวดี ก่ายแก้ว พิมพ์
21 PTC.2565/21 27 น.ส.กัญญาภัค หล่ายข้าม พิมพ์
22 PTC.2565/22 26 นายอภิชาติ ฤทัยโสภา พิมพ์
23 PTC.2565/23 24 นายภากรณ์ กันต๊ะกวาง พิมพ์
24 PTC.2565/24 25 นายภูรินทร์ กันทะเขียว พิมพ์
25 PTC.2565/25 24 นายพีรวัตร อินทรประดิษฐ์ พิมพ์
26 PTC.2565/26 26 นายอดิเรก มุ้งกุณา พิมพ์
27 PTC.2565/27 24 นายนนทนันทน์ สีคำ พิมพ์
28 PTC.2565/28 23 นางสาวศตพร เทพนิมิตร พิมพ์
29 PTC.2565/29 26 น.ส.รัชดาภรณ์ นาตัน พิมพ์
30 PTC.2565/30 22 น.ส.รัชฎาภรณ์ สีสด พิมพ์
31 PTC.2565/31 24 นายผดุง สีเขียว พิมพ์
32 PTC.2565/32 24 นายคงทอง ฐานะ พิมพ์
33 PTC.2565/33 27 นายเศรษฐพงศ์ จินเพชร พิมพ์
34 PTC.2565/34 25 น.ส.ศลิษา ศิริวัฒนานุรักษ์ พิมพ์
35 PTC.2565/35 26 นายจีรศักดิ์ ปินนิล พิมพ์
36 PTC.2565/36 23 นางบุญเรือน กาแก้ว พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726