ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 กุมภาพันธ์ 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 86 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 697 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 86 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชส2565/2 14 นายทวิช พรมท้าว แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
2 ชส2565/3 12 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
3 ชส2565/4 11 นายนิรันดร์ แก้วน้อย แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
4 ชส2565/5 12 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
5 ชส2565/6 14 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
6 ชส2565/7 11 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
7 ชส2565/8 13 นายวงศกร สุนทรแก้ว แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
8 ชส2565/9 11 นายกรรณ เสาร์แดน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
9 ชส2565/10 12 นายสมชาย ตันดี แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
10 ชส2565/11 11 นายเทเวศร์ คุณาคำ แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
11 ชส2565/12 12 นายปริญญา มหาวัน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
12 ชส2565/13 15 นายพงศกร เกี๋ยงหนุน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
13 ชส2565/14 16 นายณัฐกิตติ์ เข็มทอง แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
14 ชส2565/15 12 นายพชรพล บำบัด แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
15 ชส2565/16 15 นายนลธีร์ กำนนท์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
16 ชส2565/17 9 นายเฉลิมบุตร แคหอม แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
17 ชส 11 พิมพ์
18 ชส 9 พิมพ์
19 ชส 9 พิมพ์
20 ชส 10 พิมพ์
21 ชส 12 พิมพ์
22 ชส 9 พิมพ์
23 ชส 9 พิมพ์
24 ชส 10 พิมพ์
25 ชส 9 พิมพ์
26 ชส 8 พิมพ์
27 ชส 10 พิมพ์
28 ชส 9 พิมพ์
29 ชส 8 พิมพ์
30 ชส 8 พิมพ์
31 ชส 9 พิมพ์
32 ชส 9 พิมพ์
33 ชส 9 พิมพ์
34 ชส 8 พิมพ์
35 ชส 9 พิมพ์
36 ชส 9 พิมพ์
37 ชส 8 พิมพ์
38 ชส 11 พิมพ์
39 ชส 9 พิมพ์
40 ชส 8 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726