ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : แนะแนว
วัน/เดือน/ปี : 6 พฤษภาคม 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 974 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 27895 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 974 รายการ รวมทั้งหมด : 25 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นน.2566/1 32 นายยอดชาย สุขศรี พิมพ์
2 นน.2566/2 36 นายสุริยศักดิ์ ดาวหาญ พิมพ์
3 นน.2566/3 36 นายจิรานุวัฒน์ จักขัด พิมพ์
4 นน.2566/4 36 นายคุณานนต์ เทพคำ พิมพ์
5 นน.2566/5 36 นายติณวัฒน์ ถาคำ พิมพ์
6 นน.2566/6 37 นายปฐมพร โปร่งใจ พิมพ์
7 นน.2566/7 35 นายพงศกร จันสม พิมพ์
8 นน.2566/8 39 นายปุณณพัฒน์ กำจัดภัย พิมพ์
9 นน.2566/9 40 นายภูมิปิยะ พระสว่าง พิมพ์
10 นน.2566/10 35 นายณัฐพล ขยัก พิมพ์
11 นน.2566/11 34 นายจิรวัฒน์ กิตติเจริญ พิมพ์
12 นน.2566/12 35 นายกฤษฎากรณ์ ฤกษ์เหมาะ พิมพ์
13 นน.2566/13 36 นายดลฤทธิ์ มาหน้อย พิมพ์
14 นน.2566/14 38 นายพงษ์ชนะ เล่กล พิมพ์
15 นน.2566/15 36 นายพีรวิชญ์ สุภา พิมพ์
16 นน.2566/16 37 นายวุฒิวงค์ กาเผือก พิมพ์
17 นน.2566/17 37 นายณัฐวัฒน์ สำเร็จ พิมพ์
18 นน.2566/18 39 นายภัทรบดินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พิมพ์
19 นน.2566/19 34 นายธีรนัย ดวงใน พิมพ์
20 นน.2566/20 45 นายศุภเลิศ จันทรพงศ์ภัทร พิมพ์
21 นน.2566/21 35 นายสิรวิชญ์ หอมดอก พิมพ์
22 นน.2566/22 38 นายวิชยุตม์ ดนตรี พิมพ์
23 นน.2566/23 42 นายต้นกล้า สุขคำ พิมพ์
24 นน.2566/24 37 นายทักดนัย สองใจ พิมพ์
25 นน.2566/25 38 นายนัทธวัฒน์ มณีทิพย์ พิมพ์
26 นน.2566/26 30 นายณัฐภัทร เสียงอ่อน พิมพ์
27 นน.2566/27 35 นายณัฐภัทร เสียงอ่อน พิมพ์
28 นน.2566/28 32 นายสิทธิชัย ใจมา พิมพ์
29 นน.2566/29 31 นายศุกลวัฒน์ ปาแก้ว พิมพ์
30 นน.2566/30 30 นายอภิรักษ์ สีนาคใส พิมพ์
31 นน.2566/31 32 นายภูมิพัฒน์ พรสิทธิ์ พิมพ์
32 นน.2566/32 32 นายลัทธพล จิ๋วนารายณ์ พิมพ์
33 นน.2566/33 31 นายนพณัฐ ใจนนถี พิมพ์
34 นน.2566/34 28 นายไกรวิชญ์ คำเฮือน พิมพ์
35 นน.2566/35 31 นายเสฏฐวุฒิ ทานะ พิมพ์
36 นน.2566/36 30 นายภาคภูมิ ถือแก้ว พิมพ์
37 นน.2566/37 32 นายกันตวิชญ์ ชนสยอง พิมพ์
38 นน.2566/38 35 นายธีรศักดิ์ จันทร์ทอง พิมพ์
39 นน.2566/39 34 นายณัฐพนธ์ ฉลอม พิมพ์
40 นน.2566/40 37 นายณัฐวุฒิ บุญทา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726