ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 15 พฤษภาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 82 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1307 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 82 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ศปต.2566/1 21 นายโชติ มณีโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
2 ศปต.2566/2 22 นายวันชัย คิดศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
3 ศปต.2566/3 19 นายวิชัย มันจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
4 ศปต.2566/4 23 นายพรต ใจฉลาด ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
5 ศปต.2566/5 23 นายกิตติศักดิ์ คำผัด ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
6 ศปต.2566/6 27 นายกฤษณ์ พรหมวัง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
7 ศปต.2566/7 16 นายมานิต ก๋าแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
8 ศปต.2566/8 21 นายนพดล ฟุ่มเฟือย ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
9 ศปต.2566/9 18 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
10 ศปต.2566/10 17 นายผดุง สีเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
11 ศปต.2566/11 22 นายศุภกร จริงแล้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
12 ศปต.2566/12 17 นายพานิช อุ่นอก ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
13 ศปต.2566/13 15 นายสิริพงษ์ โปธิปิก ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
14 ศปต.2566/14 22 นายเอกภพ ศรีรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
15 ศปต.2566/15 17 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
16 ศปต.2566/16 16 นายเอกชัย ไก่แก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
17 ศปต.2566/17 21 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
18 ศปต.2566/18 15 นายศักดิ์ระพี พริบไหว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
19 ศปต.2566/19 20 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
20 ศปต.2566/20 17 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
21 ศปต.2566/21 18 นายจตุพร อินแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
22 ศปต.2566/22 16 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
23 ศปต.2566/23 17 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
24 ศปต.2566/24 16 นางสาวเกษกรจันทร์ วันมหาใจ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
25 ศปต.2566/25 19 นางสาวศุภักษณา วงศ์ศิริ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
26 ศปต.2566/26 16 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
27 ศปต.2566/27 16 นายภควุฒิ งาต้น นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
28 ศปต.2566/28 18 นายธนาธิป บุรพจิตร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
29 ศปต.2566/29 15 นายอนพัช เวชขลัง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
30 ศปต.2566/30 17 นายณัฐนนท์ โสภัณณภา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
31 ศปต.2566/31 16 นายคุณานนต์ แนวลาด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
32 ศปต.2566/32 19 นายฉัตรกานต์ ทองนุ่ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
33 ศปต.2566/33 15 นายเรืองศักดิ์ ถาฐาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
34 ศปต.2566/34 16 นายณัฐวุฒิ เขื่อนเก้า นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
35 ศปต.2566/35 14 นายยศกร โนมิตัง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
36 ศปต.2566/36 19 นายวรพัฒน์ สิงห์ชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
37 ศปต.2566/37 14 นางสาวสุภาวดี วันชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
38 ศปต.2566/38 19 นายวีรพล พันธุ์ดี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
39 ศปต.2566/39 21 นายณัฐภพ พรานฟาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
40 ศปต.2566/40 17 นายพิสิฐกร ภูมิสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726