ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 15 พฤษภาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 82 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 181 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 82 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ศปต.2566/41 1 นายนนทวัฒน์ ดวงใน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
42 ศปต.2566/42 1 นายณัฐพงศ์ อวยชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
43 ศปต.2566/43 2 นายภูวฤทธิ์ มุกมะนี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
44 ศปต.2566/44 2 นายสัมพันธ์ ขระเขื่อน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
45 ศปต.2566/45 1 นายธนาธิป ทะลิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
46 ศปต.2566/46 1 นายวัชรพล อริยะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
47 ศปต.2566/47 1 นายภูธเนศ ถุงแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
48 ศปต.2566/48 2 นายอภิวิชช์ ชะลอม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
49 ศปต.2566/49 3 นายปิยพัทธ์ ถือคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
50 ศปต.2566/50 1 นายภัทราวุธ พรหมสุวรรณ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
51 ศปต.2566/51 2 นายพงศพัศ วังใน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
52 ศปต.2566/52 4 นายศุภชัย​ ใจ​มูล​ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
53 ศปต.2566/53 2 นายกิตติพล อินทา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
54 ศปต.2566/54 2 นายวิทวัส เทพปิตุพงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
55 ศปต.2566/55 1 นายธวัชชัย จะทำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
56 ศปต.2566/56 12 นางสาวอินทิรา ภูพันนา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
57 ศปต.2566/57 1 นายกฤตานนท์ อินทะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
58 ศปต.2566/58 2 นายโอภาส รักวงษ์ไทย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
59 ศปต.2566/59 1 นายศุภกร บัวใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
60 ศปต.2566/60 1 นายพีรณัฐ สวนอ้อย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
61 ศปต.2566/61 3 นายกิตติศักดิ์ แหลมเลิศ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
62 ศปต.2566/62 1 นายภูมินัฐ อะทะตัน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
63 ศปต.2566/63 1 นายภาณุวัฒน์ วงค์สูง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
64 ศปต.2566/64 2 นายชนาธิป บุญชุม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
65 ศปต.2566/65 2 นายณัฐพงษ์ ขวัญเปี้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
66 ศปต.2566/66 2 นายศุภสัณห์ มะโต นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
67 ศปต.2566/67 1 นายจิตรภานุ ปันแอ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
68 ศปต.2566/68 1 นายณัฐนนท์ อินตุ้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
69 ศปต.2566/69 1 นายวสิษฐ์พล บุญปัน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
70 ศปต.2566/70 4 นายธนัทชนก ฉันทา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
71 ศปต.2566/71 2 นายชุติพนธ์ จันฝาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
72 ศปต.2566/72 2 นายภูริวัฒน์ ฝึกหัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
73 ศปต.2566/73 1 นางสาวสกาวดี หล้าเอ้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
74 ศปต.2566/74 2 นางสาวศศิประภา นคนันทินี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
75 ศปต.2566/75 1 นายอัษฎากาญน์ วรรณพรหม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
76 ศปต.2566/76 2 นายชโยดม เต็งพานิชกุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
77 ศปต.2566/77 3 นายกิตติศักดิ์ มาตรมนตรี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
78 ศปต.2566/78 2 นายพนมหัตถ์ การินทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
79 ศปต.2566/79 2 นายกิตติศักดิ์ จันทร์สระบัว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
80 ศปต.2566/80 1 นายภัทรวัฒน์ จินดามงคล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726