ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 132 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3290 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 132 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วท.พร./001 46 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 วท.พร./002 29 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 วท.พร./003 29 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 วท.พร./004 37 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
5 วท.พร./005 30 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
6 วท.พร./006 30 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
7 วท.พร./007 33 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
8 วท.พร./008 32 นายผดุง สีเขียว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
9 วท.พร./009 29 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
10 วท.พร./0010 27 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
11 วท.พร./0011 30 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
12 วท.พร./0012 37 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
13 วท.พร./0013 28 นางสนทยา คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
14 วท.พร./0014 32 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
15 วท.พร./0015 29 นางสิรินาฎ เลือดนักรบ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
16 วท.พร./0016 31 นางวราภรณ์ อริวรรณา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
17 วท.พร./0017 32 นายธวัชชัย เศวตปวิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 วท.พร./0018 28 นายทวิช พรมท้าว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 วท.พร./0019 35 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 วท.พร./0020 27 นายนิรันดร์ แก้วน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 วท.พร./0021 30 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 วท.พร./0022 30 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 วท.พร./0023 27 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 วท.พร./0024 26 นายวงศกร สุนทรแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 วท.พร./0025 30 นายกรรณ เสาร์แดน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 วท.พร./0026 33 นายเทเวศร์ คุณาคำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 วท.พร./0027 27 นางสาวกัลยารัตน์ แขมน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 วท.พร./0028 31 นางสาวปิยธิดา ทาสีดำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
29 วท.พร./0029 27 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
30 วท.พร./0030 34 นายวันชัย คิดศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
31 วท.พร./0031 33 นายวีระชาติ ขวดแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
32 วท.พร./0032 27 นางสาวรัตติกาล สุทะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
33 วท.พร./0033 30 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
34 วท.พร./0034 24 นายอำนาจ รัตนดอนดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
35 วท.พร./0035 27 นางสุจีรา ตันมา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
36 วท.พร./0036 26 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
37 วท.พร./0037 28 นายนิติปกรณ์ วงศ์จำปา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 วท.พร./0038 23 นายนราวิชญ์ ฟูแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 วท.พร./0039 28 นายปิยะวรพัฒน์ ยอดดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 วท.พร./0040 24 นายฐากร เพ็ญประภดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726