ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 132 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3023 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 132 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 วท.พร./0041 21 นายณัฐดนัย ใจคง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
42 วท.พร./0042 19 นายเจษฎา แสนใจยา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
43 วท.พร./0043 24 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
44 วท.พร./0044 24 นางสาวกุสุมา สุดใจ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
45 วท.พร./0045 22 นางณิชา ปรามาลย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
46 วท.พร./0046 20 นายศุภวัฒน์ อินใจ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
47 วท.พร./0047 24 นายพิชัย ทะวิลา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
48 วท.พร./0048 16 นายสิริพงษ์ โพธิปิก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
49 วท.พร./0049 17 นางสาวณัฐวิภา ปราบหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
50 วท.พร./0050 18 นายปานเทพ ตั้งตระกูล คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
51 วท.พร./0051 20 นายพานิช อุ่นอก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
52 วท.พร./0052 24 นายโสภณ วงค์เมือง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
53 วท.พร./0053 25 นายพิชยะ อุ่นอก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
54 วท.พร./0054 18 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
55 วท.พร./0055 17 นายธีรภัทร ฟูคำมี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
56 วท.พร./0056 21 นายภูธเนศ สุขสำราญ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
57 วท.พร./0057 23 นายณัฐวุฒิ สิงห์อุต คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
58 วท.พร./0058 22 นายยศพนธ์ ขึมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
59 วท.พร./0059 29 นายธีรพงศ์ จันทร์เงิน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
60 วท.พร./0060 17 นายนันดนัย ใจปัญญา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
61 วท.พร./0061 18 นายธนิสร เวียงยา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
62 วท.พร./0062 17 นายณัฐภูมิ ราชจินดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
63 วท.พร./0063 18 นายพีรเตชินท์ เต็มสี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
64 วท.พร./0064 21 นายสรวิชญ์ หอมรส คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
65 วท.พร./0065 23 นายสุริยะ ทิพละ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
66 วท.พร./0066 21 นายธนาธิป สาใจ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
67 วท.พร./0067 17 นายอิทธิพล ใจต๊ะมา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
68 วท.พร./0068 20 นายชาญณรงค์ พรมปันดิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
69 วท.พร./0069 22 นายจักรพงษ์ สะอิ้งแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
70 วท.พร./0070 18 นายภูริพัฒน์ ตุ้ยดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
71 วท.พร./0071 17 นายพีรวิชญ์ ทฤษฎีชวลิต คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
72 วท.พร./0072 26 นายพีรพัฒน์ ธรรมไชยยางกูร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
73 วท.พร./0073 19 นายจิรวัฒน์ ถิ่นศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
74 วท.พร./0074 22 นายศศิดนัย อารีย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
75 วท.พร./0075 25 นายพัชรพล ปัญญากอง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
76 วท.พร./0076 24 นายกรวิทย์ วิยะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
77 วท.พร./0077 20 นายพีรยศ มะยาระ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
78 วท.พร./0078 24 นายกรวีร์ วิยะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
79 วท.พร./0079 23 นายรัฐภูมิ กวางเดินดง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
80 วท.พร./0080 24 นายณัฐภูมิ เอิ้นภักดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726