ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วัน/เดือน/ปี : 11 เมษายน 2566 ถึง 17 เมษายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 34 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 513 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 34 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 fixit.2566/1 19 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 fixit.2566/2 22 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 fixit.2566/3 16 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 fixit.2566/4 12 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 fixit.2566/5 15 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 fixit.2566/6 19 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 fixit.2566/7 16 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
8 fixit.2566/8 18 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก พิมพ์
9 fixit.2566/9 15 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
10 fixit.2566/10 13 ว่าที่ ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ พิมพ์
11 fixit.2566/11 19 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
12 fixit.2566/12 12 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง พิมพ์
13 fixit.2566/13 20 นายเอกภพ ศรีรมย์ พิมพ์
14 fixit.2566/14 13 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง พิมพ์
15 fixit.2566/15 17 นายเสกสรร เจาะจง พิมพ์
16 fixit.2566/16 16 นายวิชัย มันจันดา พิมพ์
17 fixit.2566/17 14 นายโสภณ วงศ์เมือง พิมพ์
18 fixit.2566/18 15 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
19 fixit.2566/19 14 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
20 fixit.2566/20 14 นายอภิรักษ์ ยอดสอน พิมพ์
21 fixit.2566/21 16 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
22 fixit.2566/22 17 นายอภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
23 fixit.2566/23 13 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
24 fixit.2566/24 13 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
25 fixit.2566/25 17 นายพัชรพล โลเกตุ พิมพ์
26 fixit.2566/26 12 นายทักษิน ศรีปัญญา พิมพ์
27 fixit.2566/27 13 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
28 fixit.2566/28 12 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์
29 fixit.2566/29 14 นายพงศกร สายน้ำเย็น พิมพ์
30 fixit.2566/30 12 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
31 fixit.2566/31 13 นายชาญฤทธิ์ อินวรกิจ พิมพ์
32 fixit.2566/32 14 นายสรยุทธ สิงห์เห พิมพ์
33 fixit.2566/33 13 นายวรวุฒิ บุญแก้ว พิมพ์
34 fixit.2566/34 15 นายธัญพิสิษฐ์ ริพล พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726