ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 29 มิถุนายน 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 91 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2317 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 91 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ศปต.2566/41 24 นางสาวศิริรัตน์ แก้วกุลฑล เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
42 ศปต.2566/42 22 นายภควุฒิ งาต้น นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
43 ศปต.2566/43 25 นายธนาธิป บุรพจิตร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
44 ศปต.2566/44 22 นายอนพัช เวชขลัง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
45 ศปต.2566/45 20 นายณัฐนนท์ โสภัณณภา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
46 ศปต.2566/46 24 นายคุณานนต์ แนวลาด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
47 ศปต.2566/47 20 นายฉัตรกานต์ ทองนุ่ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
48 ศปต.2566/48 22 นายเรืองศักดิ์ ถาฐาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
49 ศปต.2566/49 21 นายณัฐวุฒิ เขื่อนเก้า นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
50 ศปต.2566/50 22 นายยศกร โนมิตัง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
51 ศปต.2566/51 24 นายวรพัฒน์ สิงห์ชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
52 ศปต.2566/52 22 นางสาวสุภาวดี วันชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
53 ศปต.2566/53 26 นายธรรมนูญ ขาวเอี่ยม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
54 ศปต.2566/54 23 นายภวาภพ วงค์มา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
55 ศปต.2566/55 20 นายวีรพล พันธุ์ดี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
56 ศปต.2566/56 21 นายณัฐภพ พรานฟาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
57 ศปต.2566/57 25 นายพิสิฐกร ภูมิสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
58 ศปต.2566/58 27 นายนนทวัฒน์ ดวงใน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
59 ศปต.2566/59 23 นายณัฐพงศ์ อวยชัย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
60 ศปต.2566/60 24 นายภูวฤทธิ์ มุกมะนี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
61 ศปต.2566/61 20 นายสัมพันธ์ ขระเขื่อน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
62 ศปต.2566/62 25 นายธนาธิป ทะลิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
63 ศปต.2566/63 20 นายวัชรพล อริยะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
64 ศปต.2566/64 23 นายภูธเนศ ถุงแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
65 ศปต.2566/65 22 นายปิยพัทธ์ ถือคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
66 ศปต.2566/66 19 นายพงศพัศ วังใน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
67 ศปต.2566/67 21 นายศุภชัย​ ใจ​มูล​ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
68 ศปต.2566/68 19 นายกิตติพล อินทา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
69 ศปต.2566/69 25 นายวิทวัส เทพปิตุพงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
70 ศปต.2566/70 23 นายธวัชชัย จะทำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
71 ศปต.2566/71 21 นางสาวอินทิรา ภูพันนา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
72 ศปต.2566/72 23 นายกฤตานนท์ อินทะวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
73 ศปต.2566/73 23 นายศุภกร บัวใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
74 ศปต.2566/74 26 นายพีรณัฐ สวนอ้อย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
75 ศปต.2566/75 22 นางสาวศิรินาถ คำรอด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
76 ศปต.2566/76 21 นายกิตติศักดิ์ แหลมเลิศ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
77 ศปต.2566/77 22 นายภูมินัฐ อะทะตัน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
78 ศปต.2566/78 25 นายภาณุวัฒน์ วงค์สูง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
79 ศปต.2566/79 20 นายชนาธิป บุญชุม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
80 ศปต.2566/80 22 นายณัฐพงษ์ ขวัญเปี้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726