ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างสำรวจ
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายชูเกียรติ สะปู
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 71 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1501 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 71 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ชร.2566/41 21 นายวชิรวิทย์ สมบัติ ทีมถาปัตย์ลาบขม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
42 ชร.2566/42 17 นายณัฐพล โคตรมณี ทีมถาปัตย์ลาบขม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
43 ชร.2566/43 18 นางสาวพัชราภา ปานจักร ทีมถาปัตย์ลาบขม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
44 ชร.2566/44 17 นายกิติกร แสนย่าง ครูผู้ควบคุม ทีมถาปัตย์ลาบขม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
45 ชร.2566/45 24 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต ครูผู้ควบคุม ทีมถาปัตย์ลาบขม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
46 ชร.2566/46 16 นายวีรวุฒิ ริมวรรณ ครูผู้ควบคุม ทีมถาปัตย์ลาบขม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
47 ชร.2566/47 18 นางปิยะดา ศศะรมย์ ทีมฮ้ายหนี ฮ้ายหนี บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
48 ชร.2566/48 15 นางรุ่งฤดี คำเขียว ทีมฮ้ายหนี ฮ้ายหนี บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
49 ชร.2566/49 16 นางสาวศรัญญา กันกา ทีมฮ้ายหนี ฮ้ายหนี บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
50 ชร.2566/50 18 นายจตุพร อินทร์แสง ครูผู้ควบคุม ทีมฮ้ายหนี ฮ้ายหนี บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
51 ชร.2566/51 16 นายภาณุพงค์ มหาวงค์ ผู้ควบคุม ทีมฮ้ายหนี ฮ้ายหนี บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
52 ชร.2566/52 18 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงค์ ครูผู้ควบคุม ทีมฮ้ายหนี ฮ้ายหนี บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
53 ชร.2566/53 18 นายดนัย ปัญญาปลิว ทีมลาบเล็กฯหนาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
54 ชร.2566/54 17 นายยุทธนากร ยอดเป็ง ทีมลาบเล็กฯหนาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
55 ชร.2566/55 16 นางสาวณัฐชยา ต่อเขต ทีมลาบเล็กฯหนาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
56 ชร.2566/56 15 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง ครูผู้ควบคุม ทีมลาบเล็กฯหนาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
57 ชร.2566/57 16 นายพรต ใจฉลาด ครูผู้ควบคุม ทีมลาบเล็กฯหนาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
58 ชร.2566/58 16 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการการตัดสิน พิมพ์
59 ชร.2566/59 20 นายอดุล สีทอน คณะกรรมการการตัดสิน พิมพ์
60 ชร.2566/60 14 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการการตัดสิน พิมพ์
61 ชร.2566/61 17 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง คณะกรรมการการตัดสิน พิมพ์
62 ชร.2566/62 15 นายโอฬาร โอฬาระวัต คณะกรรมการการตัดสิน พิมพ์
63 ชร.2566/63 18 นายทวี ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
64 ชร.2566/64 19 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
65 ชร.2566/65 16 นายชูเกียรติ สะปู คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
66 ชร.2566/66 16 นายณัฐกมล บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
67 ชร.2566/67 20 นางกัลยา บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
68 ชร.2566/68 14 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
69 ชร.2566/69 22 นางสาวอิรยา ผายาว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
70 ชร.2566/70 16 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
71 ชร.2566/71 15 นายสุทิน ถาวรมงคล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726