ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 17740 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 หส.2566/1 54 นายอภิชาติ อุตส่าห์ พิมพ์
2 หส.2566/2 50 นายสัณห์ฤทัย ธิราช พิมพ์
3 หส.2566/3 46 นายชัยภัทร บ่อคำ พิมพ์
4 หส.2566/4 45 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
5 หส.2566/5 41 นายวัชรพล อภัยกาวี พิมพ์
6 หส.2566/6 40 นายเอกปภพ รองพินิจ พิมพ์
7 หส.2566/7 54 นายวงศกร นาตั๋น พิมพ์
8 หส.2566/8 49 นายณัฐภัทร คำยวง พิมพ์
9 หส.2566/9 41 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
10 หส.2566/10 41 นายวรภัทร ขันแก้ว พิมพ์
11 หส.2566/11 44 นายเสฏฐวุฒิ คำมี พิมพ์
12 หส.2566/12 41 นายธนโชติ หลงสกุล พิมพ์
13 หส.2566/13 42 นายอัฐฎาวุธ กุสวดี พิมพ์
14 หส.2566/14 45 นายกิตติภัฏ รังษี พิมพ์
15 หส.2566/15 44 นายณัฐพงษ์ ลำใย พิมพ์
16 หส.2566/16 40 นายวีรวัฒน์ อภัยกาวี พิมพ์
17 หส.2566/17 49 นายกฤษฎา วรินทร์ พิมพ์
18 หส.2566/18 45 นายชัยพรรด์ แสงอ่อน พิมพ์
19 หส.2566/19 42 นายธีภัทร สามคำลือ พิมพ์
20 หส.2566/20 40 นายภาณุพงศ์ จันตา พิมพ์
21 หส.2566/21 43 นายชัยธวัช ถิ่นถา พิมพ์
22 หส.2566/22 43 นายธนภัทร ฉิมนอก พิมพ์
23 หส.2566/23 45 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
24 หส.2566/24 45 นายจักริน คงสมพุฒ พิมพ์
25 หส.2566/25 40 นายเจตนิพัทธ์ นันทแขม พิมพ์
26 หส.2566/26 46 นายปิยะภัทร กาศโอสถ พิมพ์
27 หส.2566/27 44 นายดนัยภัทร โพธิจันทร์ พิมพ์
28 หส.2566/28 44 นายเกียรติพงษ์ วังสมบัติ พิมพ์
29 หส.2566/29 41 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
30 หส.2566/30 40 นายพุทธิพงศ์ สง่าเมือง พิมพ์
31 หส.2566/31 42 นายชิษณุพงศ์ เชียงสิน พิมพ์
32 หส.2566/32 50 นายณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ พิมพ์
33 หส.2566/33 41 นายกรวีร์ พรหมศิริแสน พิมพ์
34 หส.2566/34 46 นายพชรพล หอมรส พิมพ์
35 หส.2566/35 43 นายบูรพา ผูกจิต พิมพ์
36 หส.2566/36 33 นายจิตติพงศ์ ท้าวตน พิมพ์
37 หส.2566/37 43 นายรัชชานนท์ ดาวนันท์ พิมพ์
38 หส.2566/38 41 นายธนพงศ์ มังกรณ์ พิมพ์
39 หส.2566/39 43 นายพุฒิเมธ คนธรรพ์ พิมพ์
40 หส.2566/40 48 นายธนภูมิ ดีประเสริฐ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726