ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 8900 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 หส.2566/1 36 นายอภิชาติ อุตส่าห์ พิมพ์
2 หส.2566/2 27 นายสัณห์ฤทัย ธิราช พิมพ์
3 หส.2566/3 24 นายชัยภัทร บ่อคำ พิมพ์
4 หส.2566/4 25 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
5 หส.2566/5 25 นายวัชรพล อภัยกาวี พิมพ์
6 หส.2566/6 23 นายเอกปภพ รองพินิจ พิมพ์
7 หส.2566/7 26 นายวงศกร นาตั๋น พิมพ์
8 หส.2566/8 23 นายณัฐภัทร คำยวง พิมพ์
9 หส.2566/9 24 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
10 หส.2566/10 24 นายวรภัทร ขันแก้ว พิมพ์
11 หส.2566/11 23 นายเสฏฐวุฒิ คำมี พิมพ์
12 หส.2566/12 24 นายธนโชติ หลงสกุล พิมพ์
13 หส.2566/13 23 นายอัฐฎาวุธ กุสวดี พิมพ์
14 หส.2566/14 26 นายกิตติภัฏ รังษี พิมพ์
15 หส.2566/15 25 นายณัฐพงษ์ ลำใย พิมพ์
16 หส.2566/16 25 นายวีรวัฒน์ อภัยกาวี พิมพ์
17 หส.2566/17 27 นายกฤษฎา วรินทร์ พิมพ์
18 หส.2566/18 24 นายชัยพรรด์ แสงอ่อน พิมพ์
19 หส.2566/19 24 นายธีภัทร สามคำลือ พิมพ์
20 หส.2566/20 23 นายภาณุพงศ์ จันตา พิมพ์
21 หส.2566/21 24 นายชัยธวัช ถิ่นถา พิมพ์
22 หส.2566/22 23 นายธนภัทร ฉิมนอก พิมพ์
23 หส.2566/23 24 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
24 หส.2566/24 25 นายจักริน คงสมพุฒ พิมพ์
25 หส.2566/25 27 นายเจตนิพัทธ์ นันทแขม พิมพ์
26 หส.2566/26 22 นายปิยะภัทร กาศโอสถ พิมพ์
27 หส.2566/27 22 นายดนัยภัทร โพธิจันทร์ พิมพ์
28 หส.2566/28 29 นายเกียรติพงษ์ วังสมบัติ พิมพ์
29 หส.2566/29 23 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
30 หส.2566/30 23 นายพุทธิพงศ์ สง่าเมือง พิมพ์
31 หส.2566/31 23 นายชิษณุพงศ์ เชียงสิน พิมพ์
32 หส.2566/32 22 นายณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ พิมพ์
33 หส.2566/33 23 นายกรวีร์ พรหมศิริแสน พิมพ์
34 หส.2566/34 26 นายพชรพล หอมรส พิมพ์
35 หส.2566/35 22 นายบูรพา ผูกจิต พิมพ์
36 หส.2566/36 21 นายจิตติพงศ์ ท้าวตน พิมพ์
37 หส.2566/37 24 นายรัชชานนท์ ดาวนันท์ พิมพ์
38 หส.2566/38 21 นายธนพงศ์ มังกรณ์ พิมพ์
39 หส.2566/39 21 นายพุฒิเมธ คนธรรพ์ พิมพ์
40 หส.2566/40 31 นายธนภูมิ ดีประเสริฐ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726