ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3873 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
401 หส.2566/401 6 นายเจษฎาพร วิเชียรกันทา พิมพ์
402 หส.2566/402 5 นายนราวิทญ์ มาเป็ง พิมพ์
403 หส.2566/403 12 นายอิทธิฤทธิ์ ธงสิบสี่ พิมพ์
404 หส.2566/404 7 นางสาวชวิศา กันทะเขียว พิมพ์
405 หส.2566/405 6 นายเฉลิมชัย พิมพ์ประจบ พิมพ์
406 หส.2566/406 6 นายธนุพงศ์ ช้างมูบ พิมพ์
407 หส.2566/407 7 นายณัฐวุฒิ คำแสน พิมพ์
408 หส.2566/408 7 นายมนัสวี กันพิเศษ พิมพ์
409 หส.2566/409 7 นายกันทกานต์ เนียมจิตร พิมพ์
410 หส.2566/410 9 นายธิติ น้องรัก พิมพ์
411 หส.2566/411 6 นายนภัส ชัยนนถี พิมพ์
412 หส.2566/412 7 นายวรภัทร แมตมาน พิมพ์
413 หส.2566/413 7 นายพิชชานันท์ แสนอิว พิมพ์
414 หส.2566/414 6 นายภัทรกฤต เวียงยา พิมพ์
415 หส.2566/415 7 นายคุณานนต์ โทบุตร พิมพ์
416 หส.2566/416 7 นายปัณณวัฒน์ ยาสุปิ พิมพ์
417 หส.2566/417 6 นายพีรวุฒิ มุ่งหมาย พิมพ์
418 หส.2566/418 5 นายถิรคุณ พรมอุทิศ พิมพ์
419 หส.2566/419 7 นายนภัส รสปิตุพงศ์ พิมพ์
420 หส.2566/420 7 นายบุญยกร วรรณกุล พิมพ์
421 หส.2566/421 7 นางสาวพลอยวรินทร์ จองแค พิมพ์
422 หส.2566/422 7 นายพัทธกานต์ มะทะ พิมพ์
423 หส.2566/423 6 นายณัฐภัทร สุทธนะ พิมพ์
424 หส.2566/424 5 นายปภังกร รอดทุกข์ พิมพ์
425 หส.2566/425 8 นายรัฐภูมิ วงค์ขัน พิมพ์
426 หส.2566/426 7 นางสาวปิยะธิดา สมบุตร พิมพ์
427 หส.2566/427 7 นางสาวกชกร เรือนคำ พิมพ์
428 หส.2566/428 7 นางสาววันวิษา พอจิต พิมพ์
429 หส.2566/429 7 นายชินดนัย ชมสวน พิมพ์
430 หส.2566/430 8 นายวรินทร์ แก้วโมลา พิมพ์
431 หส.2566/431 6 นางสาวศุภารนันท์ ธิติรัตนวรกุล พิมพ์
432 หส.2566/432 8 นางสาวอภิญญา เสียงเอก พิมพ์
433 หส.2566/433 7 นายเจตริน อินต๊ะจันทร์ พิมพ์
434 หส.2566/434 6 นายศุภกิตติ์ วงค์พรมมา พิมพ์
435 หส.2566/435 5 นายฐาปนพงศ์ ศรีพอ พิมพ์
436 หส.2566/436 8 นางสาวกมลวรรณ ตันมา พิมพ์
437 หส.2566/437 8 นายตะวัน อินปัญโญ พิมพ์
438 หส.2566/438 7 นายเตชาภูมิ สารแห้ง พิมพ์
439 หส.2566/439 7 นายธนบูรณ์ คำมูล พิมพ์
440 หส.2566/440 7 นายกฤษฏิธาดา วีระคำ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726