ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3898 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
441 หส.2566/441 7 นายภราดร เมตตา พิมพ์
442 หส.2566/442 6 นางสาวชุติมณฑน์ ยวงคำ พิมพ์
443 หส.2566/443 8 นายธนัชชัย คงหนุน พิมพ์
444 หส.2566/444 7 นายภคพล มะโน พิมพ์
445 หส.2566/445 7 นายธีรพัฒน์ คำเปียง พิมพ์
446 หส.2566/446 8 นายนันทิพัฒน์ ทาขาว พิมพ์
447 หส.2566/447 7 นายอุกฤษฏ์ ธุระกิจ พิมพ์
448 หส.2566/448 7 นายสัภยา ไร่นากิจ พิมพ์
449 หส.2566/449 7 นายวัชระ ทาเกลือ พิมพ์
450 หส.2566/450 7 นางสาวรจนา​ ประจงค์​ พิมพ์
451 หส.2566/451 6 นางสาวชนากานต์ โยธานันท์ พิมพ์
452 หส.2566/452 6 นายจีรยุทธ จำปาทอง พิมพ์
453 หส.2566/453 7 นายจักรี เครือสามสุม พิมพ์
454 หส.2566/454 14 นางสาวศศธร ศศะรมย์ พิมพ์
455 หส.2566/455 10 นางสาวเส้นศิลป์ ทองชาย พิมพ์
456 หส.2566/456 6 นางสาวพิมลรัตน์ หมื่นโฮ้ง พิมพ์
457 หส.2566/457 7 นางสาวศรัญญา มโนรส พิมพ์
458 หส.2566/458 9 นางสาวทยิดา บุญประสม พิมพ์
459 หส.2566/459 7 นายณพงศพล ประมูล พิมพ์
460 หส.2566/460 7 นางสาวพิมพกานต์ พิมสาร พิมพ์
461 หส.2566/461 6 นายจารุกิตติ์ ปวงจันทร์ พิมพ์
462 หส.2566/462 6 นางสาวดวงหทัย อินมาลา พิมพ์
463 หส.2566/463 9 นายวิษณุ มะลิ พิมพ์
464 หส.2566/464 6 นายธัญญ์ธวัช รัศมีเปี่ยมแก้ว พิมพ์
465 หส.2566/465 6 นายอภิสิทธิ์ วิไล พิมพ์
466 หส.2566/466 6 นายตะวัน ผาสิงห์ พิมพ์
467 หส.2566/467 6 นายปริทัศน์ บุญประสม พิมพ์
468 หส.2566/468 6 นายสิทธิพล โอดเฮิง พิมพ์
469 หส.2566/469 8 นางสาวสุพัชญา บุญกาวิน พิมพ์
470 หส.2566/470 9 นางสาวสุรางคนา กวางเต้น พิมพ์
471 หส.2566/471 6 นายภาณุ ทาปา พิมพ์
472 หส.2566/472 6 นายภูบดินทร์ สาลีพันธ์ พิมพ์
473 หส.2566/473 7 นายสถิตพงษ์ จิตรัตน์ พิมพ์
474 หส.2566/474 6 นายณัฐวุฒิ เชื้องาม พิมพ์
475 หส.2566/475 6 นายพชร อุตศรี พิมพ์
476 หส.2566/476 6 นายศุภกิตติ์ สุทธิฏฐิพันธุ์ พิมพ์
477 หส.2566/477 8 นายเทพรัตน์ อุดคำมี พิมพ์
478 หส.2566/478 8 นางสาวธัญญารัตน์ เพ็ญธง พิมพ์
479 หส.2566/479 11 นายยศนันท์ ชินพีระเสถียร พิมพ์
480 หส.2566/480 5 นายอลงกรณ์ เทอดสกุล พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726