ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3430 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 หส.2566/41 7 นายธนโชติ วิกาหะ พิมพ์
42 หส.2566/42 7 นายเกริกฤทธิ์ ประเทือง พิมพ์
43 หส.2566/43 6 นายส่งศักธิ์ เชิดอยู่ พิมพ์
44 หส.2566/44 7 นายณัฐภัทร ลูกประคำ พิมพ์
45 หส.2566/45 6 นายณัฐพงศ์ ตื้อยศ พิมพ์
46 หส.2566/46 6 นายอรรถกร สุธรรม พิมพ์
47 หส.2566/47 6 นายกิตติกรณ์ คำยวง พิมพ์
48 หส.2566/48 6 นายชินดนัย ใจมา พิมพ์
49 หส.2566/49 6 นายเอกราช จักรงาม พิมพ์
50 หส.2566/50 7 นายกรณ์ดนัย เสนาป่า พิมพ์
51 หส.2566/51 8 นายณภัทร สิงห์แก้ว พิมพ์
52 หส.2566/52 7 นายภูรีบดินทร์ อินทรีย์ พิมพ์
53 หส.2566/53 7 นายสุพวิชญ์ คำหมื่น พิมพ์
54 หส.2566/54 7 นายบรรฑิกาล แสนสุวรรณ พิมพ์
55 หส.2566/55 6 นายจรณินทร์ แก้วเขียว พิมพ์
56 หส.2566/56 6 นายกฤษณะ จันตาคำ พิมพ์
57 หส.2566/57 7 นายศักดิ์มงคล กันชาติ พิมพ์
58 หส.2566/58 6 นายวิษณุกรณ์ เวียงคำ พิมพ์
59 หส.2566/59 7 นายชินวัตร เสียงใส พิมพ์
60 หส.2566/60 6 นายดิศรณ์ เพิ่มขึ้น พิมพ์
61 หส.2566/61 6 นายภานุรุจ เตชะ พิมพ์
62 หส.2566/62 6 นายธนากร คำเหลือง พิมพ์
63 หส.2566/63 17 นายไกรวิชญ์ กาวีแดง พิมพ์
64 หส.2566/64 7 นายจีรภัทร พรหมรินทร์ พิมพ์
65 หส.2566/65 8 นายปวริศ กันอุด พิมพ์
66 หส.2566/66 6 นายณัฐนนท์ ปวงเหมือง พิมพ์
67 หส.2566/67 6 นายญาณวุฒิ พรมศิริ พิมพ์
68 หส.2566/68 8 นายธนวัฒน์ อุตมา พิมพ์
69 หส.2566/69 6 นายณัฐภูมิ ใจดี พิมพ์
70 หส.2566/70 7 นายเควิน ผงแสง พิมพ์
71 หส.2566/71 7 นายจิรพัฒน์ เกลี้ยงดี พิมพ์
72 หส.2566/72 6 นายธนากรณ์ ปิติจะ พิมพ์
73 หส.2566/73 6 นายสิรวิชญ์ ร่องแก้ว พิมพ์
74 หส.2566/74 7 นายมิ่งขวัญ ดังก้อง พิมพ์
75 หส.2566/75 14 นายธีรภัทร สีพรม พิมพ์
76 หส.2566/76 6 นายณัฐวุฒิ หนองกาวี พิมพ์
77 หส.2566/77 7 นายณัฐภัทร คำภิชัย พิมพ์
78 หส.2566/78 6 นายธันธพันธุ์ ขัดแก้ว พิมพ์
79 หส.2566/79 6 นายอดิศร​ ศิลารัตน์​ พิมพ์
80 หส.2566/80 9 นายศราวุฒิ เป็งอ้าย พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726