ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3865 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
201 หส.2566/201 7 นายนราวิชญ์ วงค์งาม พิมพ์
202 หส.2566/202 8 นางสาวยศวดี​ เจริญ​สุข พิมพ์
203 หส.2566/203 7 นายศุภพงศ์ สุนันสา พิมพ์
204 หส.2566/204 8 นายกิตติภณ อนันต์ปรีชากุล พิมพ์
205 หส.2566/205 8 นายรัชกร ศรใยไม้ พิมพ์
206 หส.2566/206 7 นายณัฐพล ม้าทอง พิมพ์
207 หส.2566/207 7 นายกษิดิศ ม่วงนาสอน พิมพ์
208 หส.2566/208 7 นายณัฐภัทร นากอง พิมพ์
209 หส.2566/209 8 นายนพวิทย์ วันมหาใจ พิมพ์
210 หส.2566/210 9 นายตฤษนันท์​ กาศแสวง พิมพ์
211 หส.2566/211 8 นายนนทกร จันทร์กู้ พิมพ์
212 หส.2566/212 6 นายปุรชัย มานะกิจ พิมพ์
213 หส.2566/213 7 นายเปรมพล มโนปา พิมพ์
214 หส.2566/214 6 นายธนดล เรือนทอง พิมพ์
215 หส.2566/215 6 นายสุทธิพร อินประดิษฐ พิมพ์
216 หส.2566/216 9 นายอรรถกร บัวใจ พิมพ์
217 หส.2566/217 7 นายอัครชา คำเขียว พิมพ์
218 หส.2566/218 7 นายนิยม เตชา พิมพ์
219 หส.2566/219 8 นายประสิทธิ์ แก้วกุณา พิมพ์
220 หส.2566/220 12 นางสาววาสนา ถุงคำ พิมพ์
221 หส.2566/221 7 นายศิลปกานต์ เอกจิตต์ พิมพ์
222 หส.2566/222 7 นายภคินธร วงค์สกุล พิมพ์
223 หส.2566/223 8 นายอนันต์เทพ​ วงค์ยืด พิมพ์
224 หส.2566/224 9 นายอติชาต อวยชัย พิมพ์
225 หส.2566/225 6 นายอภิชาติ ชาญกล้า พิมพ์
226 หส.2566/226 7 นายธนาคม หุ่นทรงทอง พิมพ์
227 หส.2566/227 7 นายศิรสิทธิ์ ถาก้ำ พิมพ์
228 หส.2566/228 6 นายอัครินทร์ คำปันปู่ พิมพ์
229 หส.2566/229 7 นายสุเกรียง ไชยวรณ์ พิมพ์
230 หส.2566/230 7 นายศุภกิจ บุญเกิด พิมพ์
231 หส.2566/231 7 นายธีธัช วงศ์ดาว พิมพ์
232 หส.2566/232 6 นายชัยพัฒน์ ประทินแก้ว พิมพ์
233 หส.2566/233 6 นายธันวา วงศ์ราษฎร์ พิมพ์
234 หส.2566/234 7 นายณัฐพล ธรรมลังกา พิมพ์
235 หส.2566/235 7 นายชญานนท์ หนองหล่าย พิมพ์
236 หส.2566/236 9 นางสาวสุรารักษ์ ถิ่นศรี พิมพ์
237 หส.2566/237 7 นายสรวิชญ์ ปัญญาแฝง พิมพ์
238 หส.2566/238 7 นางสาวชนกานต์ เหมืองห้า พิมพ์
239 หส.2566/239 7 นางสาวสลิลทิพย์ ทับนาค พิมพ์
240 หส.2566/240 7 นายกลวัฒน์ ถิ่นสีธิ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726