ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3904 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
241 หส.2566/241 8 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะวัง พิมพ์
242 หส.2566/242 6 นายกิตติพงษ์ เดชนาลักษณ์ พิมพ์
243 หส.2566/243 6 นายกฤษกร เหมืองสาม พิมพ์
244 หส.2566/244 9 นายสหรัฐ วงค์งาม พิมพ์
245 หส.2566/245 7 นายณัฐพล เย็นเกษม พิมพ์
246 หส.2566/246 8 นายสมศักดิ์ เเก่นคำ พิมพ์
247 หส.2566/247 8 นายปิยะพงษ์ เชื้อทอง พิมพ์
248 หส.2566/248 8 นายก้องภพ รังสิกุล พิมพ์
249 หส.2566/249 7 นายนวพัฒน์ หนูสังข์ พิมพ์
250 หส.2566/250 7 นายธีรเดช อินยะ พิมพ์
251 หส.2566/251 6 นายนัฐวุฒิ ฝากทอง พิมพ์
252 หส.2566/252 6 นายสายันต์ เหมะสิขัณฑกะ พิมพ์
253 หส.2566/253 7 นายเทพจินดา สุขดี พิมพ์
254 หส.2566/254 6 นายปรีชา กองรัมย์ พิมพ์
255 หส.2566/255 6 นายนันทิพัฒน์ ปรีชา พิมพ์
256 หส.2566/256 6 นายกิตติประพัฒน์ สีจาด พิมพ์
257 หส.2566/257 8 นางสาวชัญญานุช สิงห์คำ พิมพ์
258 หส.2566/258 7 นางสาวชัญญานี สิงห์คำ พิมพ์
259 หส.2566/259 8 นางสาวสาธิดา คำลือ พิมพ์
260 หส.2566/260 9 นายอภิรัตน์ ดีเสมอ พิมพ์
261 หส.2566/261 6 นายภูวนาฎ คำเครือ พิมพ์
262 หส.2566/262 7 นายธนกร ใจตั้ง พิมพ์
263 หส.2566/263 7 นายอชิตพล นันทะสาร พิมพ์
264 หส.2566/264 7 นายอภิชัย แจ่มผล พิมพ์
265 หส.2566/265 6 นายระพีพัฒน์ ตราทิพย์ พิมพ์
266 หส.2566/266 6 นายณัฐนนท์ วงค์สาย พิมพ์
267 หส.2566/267 7 นายเดชมงคล ถิ่นสุข พิมพ์
268 หส.2566/268 6 นายพีรพัฒน์ จิตรบุณย์ พิมพ์
269 หส.2566/269 8 นายณัฎฐกร สิงเห พิมพ์
270 หส.2566/270 6 นายภาณุวัฒน์ เวียงทอง พิมพ์
271 หส.2566/271 6 นายธนกร เฮียงกัน พิมพ์
272 หส.2566/272 6 นายอดิศร สิงห์สกุล พิมพ์
273 หส.2566/273 6 นายเอกพงค์ สารป๋ง พิมพ์
274 หส.2566/274 6 นายณัฐศาสตร์ ป้องกัน พิมพ์
275 หส.2566/275 6 นายธนวัต รัตนวงศ์ พิมพ์
276 หส.2566/276 9 นายณัฐวัฒน์ ฉิมสอาด พิมพ์
277 หส.2566/277 6 นายพงค์ภัค สงคราม พิมพ์
278 หส.2566/278 6 นายกฤษณะ ผัดขัน พิมพ์
279 หส.2566/279 5 นายปฏิภาณ มะโนนัย พิมพ์
280 หส.2566/280 7 นายคมกริช ดวงตาคำ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726