ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 136 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 990 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 136 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 บค.2566/42 8 นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ ครู วท.แพร่ พิมพ์
42 บค.2566/43 5 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ ครู วท.แพร่ พิมพ์
43 บค.2566/44 3 นางสาวมาธวี กันทะสอน ครู วท.แพร่ พิมพ์
44 บค.2566/45 6 นายไฉน โลชา ครู วท.แพร่ พิมพ์
45 บค.2566/46 4 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ครู วท.แพร่ พิมพ์
46 บค.2566/47 4 นายโชติ มณีโชติ ครู วท.แพร่ พิมพ์
47 บค.2566/48 4 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ ครู วท.แพร่ พิมพ์
48 บค.2566/49 4 นายกิตติศักดิ์ คำผัด ครู วท.แพร่ พิมพ์
49 บค.2566/50 5 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู วท.แพร่ พิมพ์
50 บค.2566/51 4 นายทวี ปวงจันทร์ ครู วท.แพร่ พิมพ์
51 บค.2566/52 3 นายกิตติ ไตรทิพยากร ครู วท.แพร่ พิมพ์
52 บค.2566/53 6 นายดนุเทพ เทพยศ ครู วท.แพร่ พิมพ์
53 บค.2566/54 5 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล ครู วท.แพร่ พิมพ์
54 บค.2566/55 6 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย ครู วท.แพร่ พิมพ์
55 บค.2566/56 3 นายสมนึก วันละ ครู วท.แพร่ พิมพ์
56 บค.2566/57 5 นางสาวอิรยา ผายาว ครู วท.แพร่ พิมพ์
57 บค.2566/58 3 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ ครู วท.แพร่ พิมพ์
58 บค.2566/59 5 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ ครู วท.แพร่ พิมพ์
59 บค.2566/60 9 นายอดุล สีทอน ครู วท.แพร่ พิมพ์
60 บค.2566/61 6 นายสมนึก ก่ายแก้ว ครู วท.แพร่ พิมพ์
61 บค.2566/62 3 นายเอกชัย ศรชัย ครู วท.แพร่ พิมพ์
62 บค.2566/63 12 นายนพดล คำเขียว ครู วท.แพร่ พิมพ์
63 บค.2566/64 5 นายวีรวุฒิ ริมวรรณ ครู วท.แพร่ พิมพ์
64 บค.2566/65 6 นายประเทือง เจริญยิ่ง ครู วท.แพร่ พิมพ์
65 บค.2566/66 3 นายกิติกร เเสนย่าง ครู วท.แพร่ พิมพ์
66 บค.2566/67 6 นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
67 บค.2566/68 11 นางสาววรัฐยา ชดช้อย ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
68 บค.2566/69 9 นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
69 บค.2566/70 10 นางสาวปิยมาศ คำยวง ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
70 บค.2566/71 12 นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
71 บค.2566/72 7 นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
72 บค.2566/73 9 นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
73 บค.2566/74 9 นางสาวแก้วใจ ดวงมณี ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
74 บค.2566/75 11 นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
75 บค.2566/76 6 นายนิพนธ์ ร่องพืช ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
76 บค.2566/77 8 นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
77 บค.2566/78 7 นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
78 บค.2566/79 5 นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
79 บค.2566/80 4 นางสาววาทินี ปวงเริ่ม ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
80 บค.2566/81 9 นายยุทธนา เขียวนิล ครู วอศ.แพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726