ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จิตอาสา

จิตอาสา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 28 กรกฎาคม 2565 ถึง 28 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 25 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1609 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 25 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2565/1 68 นศท.ภควนิษฐ์ แสนเมือง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
2 นศท.2565/2 71 นางสาววิศินี สุทธิพราหมณ์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
3 นศท.2565/3 113 นายภูดิศกุล ระวังภัย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
4 นศท.2565/4 66 นายปวเรศ พะยะราช นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
5 นศท.2565/5 78 นายกฤษฎา เหมืองจา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
6 นศท.2565/6 68 นายพิชิตชัย มุกเพ็ชร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
7 นศท.2565/7 79 นายกนกพล ปัญญาธรรม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
8 นศท.2565/8 79 นายกฤษฎา สำเภา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
9 นศท.2565/9 73 นายชนกันต์ เย็นใจ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
10 นศท.2565/18 68 นายฉัตตภูมิ เอี่ยมสอาด นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
11 นศท.2565/11 66 นายวิวรรธน์ นาพรม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
12 นศท.2565/12 84 นายชนกชนม์ เลิศศิลากุล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
13 นศท.2565/13 109 นายธีรภัทร ติ๊บยศ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
14 นศท.2565/14 69 นายนราวิชญ์ ฟูแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
15 นศท.2565/15 72 นายอิทธิพัทธ์ การเวก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
16 นศท.2565/16 72 นายศรยุทธ เสนาธรรม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
17 นศท.2565/17 73 นายศศิดนัย อารีย์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
18 นศท.2565/18 66 นายฉัตร เอี่ยมสอาด นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
19 นศท. 50 พิมพ์
20 นศท. 31 พิมพ์
21 นศท. 28 พิมพ์
22 นศท. 19 พิมพ์
23 นศท. 15 พิมพ์
24 นศท. 18 พิมพ์
25 นศท. 19 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726