เลขที่ ชก.2565/5
นายภาสกร     รุ่งเรือง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th