เลขที่ ชก.2565/14
นางสาวเนตรนรินทร์     ธงกลาง
เข้าร่วมการประกวด
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th