เลขที่ ชก.2565/15
นายทศพร     พรมสิงห์
เข้าร่วมการประกวด
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th