เลขที่ ชก.2565/16
นางสาวกันติชา     คชปัญญา
เข้าร่วมการประกวด
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th