เลขที่ ชก.2565/30
นายธีรภัทร     ฟูคำมี
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th