เลขที่ ชก.2565/34
นายธีรภัทร์     มณีนะ
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th