เลขที่ ชก.2565/40
นายพีรเตชินท์     เต็มสี
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th