เลขที่ ชก.2565/1
นายอัษฎาวุธ     เป็กทอง
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th