เลขที่ ชก.2565/2
นายอรรถกร     สุธรรม
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th