เลขที่ ชก.2565/4
นายสรสิช     ช่างไม้
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th