เลขที่ ชก.2565/5
นางสาวธิดาลักษณ์     เรือนมูล
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th