เลขที่ ชก.2565/6
นายอาชาคริญ     ฟุ่มเฟย
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th