เลขที่ ชก.2565/24
ว่าที่ ร.ต.สมพร     สุธรรม
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th