เลขที่ ชก.2565/1
นายคุณานนต์     กำทอง
รางวัลชนะเลิศ
ประกวด DJ
http://cert.technicphrae.ac.th